Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

 

 

Γαύδος: 7-7-2014

Αρ. Πρωτ.:1074

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του       έργου: Αποκατάσταση  τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης

 SANYO DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Γαύδου ανακοινώνει ότι, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομής Κόνσολα-Αγ. Ιωάννης προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής ήτοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ η στα Νομαρχιακά μητρώα κατηγορίας οδοποιίας, να καταθέσουν εντός τεσσάρων ημερών την προσφορά τους στα γραφεία του δήμου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2823041101 και 2823043024.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γαυδος: 30-6-2014

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ:

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Γαύδου Ευστράτιος Λαμπάκης λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 9 / 2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου & 10/2014 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) κατά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές  του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του άρθρου 5   του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Γίνεται εφαρμογή των διατάξεων παρ.5 άρθρου 21 του Π.Δ. 171/87 των άρθρων 3 και 25 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του Π.Δ. 218/99 και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 29 του Ν.3669/08/ΦΕΚ-116Β/18-6-08, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/95 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται εις εκτέλεση αυτών (τελευταία ισχύουσα είναι η αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ 1291Β’/11-8-2010).

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 50.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. για Κατηγορίες εργασιών Γεωτρήσεων και η πίστωση για το έτος 2014 είναι 50.000,00 ευρώ.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα του ΜΕΕΠ στις τάξεις Α1,Α2, 1ης Τάξης για έργα Γεωτρήσεων, ή εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Γρηγορίου Ε! 50 και Σφακιανάκη) στις 8-7-2014 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 π.μ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχεται σε οχτακόσια δέκα ευρώ και έξι λεπτά του ευρώ (810,06 €), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Γαύδου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή). Για περισσότερες πληροφορίες (Διακήρυξη και Τεύχος Μελέτης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 100 ), κ. Σηφη Σανδαλακη στα τηλ. 2821029145 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.sarakiniko panoramia

ΤΙΜΟΛ ΜΕΛ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΥΔΟΥ

ΟΙΚ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ