Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 23-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.350

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας με αρ. πρωτ.349 καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑ για την ανάθεση της μελέτης του ΧΥΤΥ.
 2. Σύσταση επιτροπής οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.43 Ν.4605/2019, για τις κάτωθι αναθετημένες δαπάνες του Δ. Γαύδου

Α) Παραλαβή « προμήθειας  και μεταφοράς Καυσίμων « που αφορούν τα τιμολόγια 2592/5-12-18, 2591/5-12-18 και 0020/30-11-18.

Β) Παραλαβής εργασίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδου»  που αφορά το τιμολόγιο Νο.526/22-12-18 .

Γ) Παραλαβή « προμήθειας  σκυροδέματος (ΒΕΤ C 20/25 40KG)»  που αφορούν το τιμολόγιο 2842/13-12-18.

 1. Έγκριση της απόφασης 07/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2018.
 2. Έγκριση της απόφασης 08/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 1 τριμήνου 2019.
 3. Υδρονομέας ύδρευσης.
 4. Ορισμός εκπροσώπου από το ΔΣ στην κοινή παρακολούθηση του έργου <<Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.>>
 5. Απάντηση στο ΚΤΕΛ.
 6. Αίτηση Μπικογιαννάκη.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 και ΟΠΔ.
 8. Έγκριση διάθεσης υπαλλήλων Π.Ε Χανίων για την συγκρότησή επιτροπών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φ/Β συστήματος στη θέση σχολείο» του Δήμου Γαύδου.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.348

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.348

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 11ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας με αρ. πρωτ.347 καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 23η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑ για την ανάθεση της μελέτης του ΧΥΤΥ.
 2. Σύσταση επιτροπής οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.43 Ν.4605/2019, για τις κάτωθι αναθετημένες δαπάνες του Δ. Γαύδου

Α) Παραλαβή « προμήθειας  και μεταφοράς Καυσίμων « που αφορούν τα τιμολόγια 2592/5-12-18, 2591/5-12-18 και 0020/30-11-18.

Β) Παραλαβής εργασίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδου»  που αφορά το τιμολόγιο Νο.526/22-12-18 .

Γ) Παραλαβή « προμήθειας  σκυροδέματος (ΒΕΤ C 20/25 40KG)»  που αφορούν το τιμολόγιο 2842/13-12-18.

 1. Έγκριση της απόφασης 07/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2018.
 2. Έγκριση της απόφασης 08/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 1 τριμήνου 2019.
 3. Υδρονομέας ύδρευσης.
 4. Ορισμός εκπροσώπου από το ΔΣ στην κοινή παρακολούθηση του έργου <<Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.>>
 5. Απάντηση στο ΚΤΕΛ.
 6. Αίτηση Μπικογιαννάκη.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 και ΟΠΔ.
 8. Έγκριση διάθεσης υπαλλήλων Π.Ε Χανίων για την συγκρότησή επιτροπών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φ/Β συστήματος στη θέση σχολείο» του Δήμου Γαύδου.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ   Κατράκη Μαρία

 

 

 

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 11ης συνεδρίασης 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 343

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 23η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑ για την ανάθεση της μελέτης του ΧΥΤΥ.

 

 1. Σύσταση επιτροπής οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.43 Ν.4605/2019, για τις κάτωθι αναθετημένες δαπάνες του Δ. Γαύδου

Α) Παραλαβή « προμήθειας  και μεταφοράς Καυσίμων « που αφορούν τα τιμολόγια 2592/5-12-18, 2591/5-12-18 και 0020/30-11-18.

Β) Παραλαβής εργασίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδου»  που αφορά το τιμολόγιο Νο.526/22-12-18 .

Γ) Παραλαβή « προμήθειας  σκυροδέματος (ΒΕΤ C 20/25 40KG)»  που αφορούν το τιμολόγιο 2842/13-12-18.

 1. Έγκριση της απόφασης 07/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2018.
 2. Έγκριση της απόφασης 08/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 1 τριμήνου 2019.
 3. Υδρονομέας ύδρευσης.
 4. Ορισμός εκπροσώπου από το ΔΣ στην κοινή παρακολούθηση του έργου <<Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.>>
 5. Απάντηση στο ΚΤΕΛ.
 6. Αίτηση Μπικογιαννάκη.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 και ΟΠΔ.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Αρ. Πρωτ. 343

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 343

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 23η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑ για την ανάθεση της μελέτης του ΧΥΤΥ.
 1. Σύσταση επιτροπής οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.43 Ν.4605/2019, για τις κάτωθι αναθετημένες δαπάνες του Δ. Γαύδου

Α) Παραλαβή « προμήθειας  και μεταφοράς Καυσίμων « που αφορούν τα τιμολόγια 2592/5-12-18, 2591/5-12-18 και 0020/30-11-18.

Β) Παραλαβής εργασίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδου»  που αφορά το τιμολόγιο Νο.526/22-12-18 .

Γ) Παραλαβή « προμήθειας  σκυροδέματος (ΒΕΤ C 20/25 40KG)»  που αφορούν το τιμολόγιο 2842/13-12-18.

 1. Έγκριση της απόφασης 07/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2018.
 2. Έγκριση της απόφασης 08/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 1 τριμήνου 2019.
 3. Υδρονομέας ύδρευσης.
 4. Ορισμός εκπροσώπου από το ΔΣ στην κοινή παρακολούθηση του έργου <<Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.>>
 5. Απάντηση στο ΚΤΕΛ.
 6. Αίτηση Μπικογιαννάκη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 5030576

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5030576

Εισήγηση 1η Επιτροπές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 5030576

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Αρ. Πρωτ. 296

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 15-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 296

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στο γραφείο της Δημάρχου στο Καστρί (παλαιό γυμνάσιο)  την 16 η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

Έγκριση δαπάνης (1500 ευρώ) φιλοξενίας γιατρών.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία