Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) & Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 2η  του μηνός Μαρτίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Δήλωση κου Μπικογιαννάκη.  
 2. Υδρονομέας άρδευσης και καθορισμός αρδευτικής περιόδου.
 3. Έγκριση δίμηνων συμβάσεων.
 4. Διαφημιστική προβολή του νησιού για το 2018.
 5. Επανασυζήτηση αιτήματος Τσακίρογλου.

δήλωση Μπικογιαννάκη

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 26/2/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 67

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η  τακτική συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 2/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:45, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση για την έκθεση ελέγχου απολογισμού χρήσης της οικονομικής επιτροπής για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 163 του ν. 3463/07
 2. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Δ’ τρίμηνο 2017

Απολογισμός Δαπανων 2017

Απολογισμός Εσόδων 2017

ΘΕΜΑ 1_Εισηγηση Απολογισμου 2017 (1)

ΘΕΜΑ 2_Εισηγηση τριμηνιαιας εκθεσης αποτελεσματος ΠΥ Δ τριμηνο (1)

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευαγγελία Καλλήνικου

 

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η τακτική συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 30/1/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 38

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η  τακτική συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 3/2/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση ΠΑΥ υποχρεωτικών Δαπανών ως προς τον συνημμένο πίνακα

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

 

ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση  υποχρεωτικών ΠΑΥ Α1 ως Α53

Η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, μισθώματα κ.λ.π.) αναλαμβάνεται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων, από την έναρξη του οικονομικού έτους με Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. (παρ 8 άρθρο 66 ν. 4270/2014) (παρ 1 άρθρο 9 ΠΔ 80/2016)

 

 

KA ΠΟΣΟ ΠΥ ΠΟΣΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6031.001 16.860,00 16.860,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
00-6053.005 4.300,00 4.300,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΕΙΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
00-6056.002 1.643,51 1.643,51 Εργοδ.εισφορ.Δήμων Κοινωνικής ασφάλ.ΤΠΔΚΥ(0,75%)
00-6121.001 30.780,00 30.780,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
00-6121.002 15.390,00 15.390,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
00-6121.003 7.900,00 7.900,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
00-6126.001 1.100,00 1.100,00 ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
00-6126.002 500,00 500,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών
σε αιρετούς
00-6126.003 1.500,00 1.500,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΛΟΙΠ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
00-6221.001 1.000,00 1.000,00 Ταχυδρομικά+D9 τέλη – CURIER
00-6222.001 3.000,00 3.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
00-6223.001 1.500,00 1.500,00 Κινητή τηλεφωνία
00-6421.001 1.000,00 1.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετώ
00-8211.003 1.700,00 1.700,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΕ 4111.003
00-8221.001 2.200,00 2.200,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΕ 4121.001
00-8222.001 6.700,00 6.700,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ (ΚΛΙΜΑΚΑ) ΚΑΕ 4122.00
00-8222.004 500,00 500,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΕ 4122.002
00-8222.005 100,00 100,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΕ 4122.003
00-8223.001 10.000,00 10.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ,ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ,
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΛΠ
00-8224.001 50,00 50,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ 0,10% ΕΝ.ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 4124.001
00-8224.002 10,00 10,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ 0,10% ΕΝ.ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ 4124.002
00-8231.001 1.000,00 1.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ (ΕΡΓ.+ΑΣΦ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 4131.00
00-8231.002 7.000,00 7.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΕ 4131.005
00-8231.006 15.000,00 15.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛ. Κ.Α.Εσόδων 4131.0
00-8231.008 1.000,00 1.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% -ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κ.Α.Εσόδων 4131.016
00-8231.009 2.500,00 2.500,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ 3% ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Κ.Α.Εσόδων 4131.003
00-8231.010 500,00 500,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% Κ.Α.Εσόδων
4131.015
00-8231-011 2.000,00 2.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΔΚΥ 4% Κ.Α.Εσόδων
4131.008
00-8231-013 7.000,00 7.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ
00-8242.001 100,00 100,00 ΑΠΟΔΟΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 4142.001
00-8242.002 100,00 100,00 ΑΠΟΔΟΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 4142.002
10-6021.001 18.500,00 18.500,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα
10-6052.001 4.800,00 4.800,00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλ. ΙΔΑΧ
10-6253.001 3.000,00 3.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
10-6273.001 26.400,00 26.400,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους
10-6321.001 400,00 400,00 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
10-6322.001 105,00 105,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
10-6612.001 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10-6641.001 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
10-6643.001 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
20-6041.001 8.000,00 8.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20-6054.001 2.000,00 2.000,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ
20-6211.001 1.000,00 1.000,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
20-6253.001 1.000,00 1.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
20-6641.001 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
25-6041.001 8.000,00 8.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός
25-6054.001 2.000,00 2.000,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ
25-6642.001 12.000,00 12.000,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
30-6322.001 1.110,00 1.110,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
30-6641.001 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
70-6041.001 4.000,00 4.000,00 Τακτικές αποδοχές επί συμβάσει υπλλ.ΙΔΟΧ πυρ/σίας
70-6054.001 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλ.ΙΔΟΧ πυρ/σίας

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2η 3η 4η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 35/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:10π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 65_2017_ΑΔΑ

Αποφαση ΟΕ 2_2018

Απόφαση ΟΕ 1_2018

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση απόφασης 65/2017 της Οικονομικής επιτροπής με θέμα «έγκριση τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2017.»
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2018 σύμφωνα με την 1/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
 3. Έγκριση δημοτικών τελών 2018 σύμφωνα με την 2/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης οριστικής παραλαβής του έργου αναβάθμιση και επέκταση δικτύου άρδευσης.
 5. Επανασυζήτηση αιτήματος Τσακίρογλου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ   Κατράκη Μαρία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 36/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφαση ΟΕ 64_2017_ΑΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση απολογισμού 2016 μετά από την 64/2017 οικονομικής επιτροπής.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 37/30-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Προϋπολογισμός ΟΤΑ 2018

εισηγητική έκθεση εσόδων 2018 (1)

εισηγητική έκθεση δαπανών 2018 (1)

3 οε

Στοχοθεσία 2018

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού & ΟΠΔ 2018 μετά από την 03/2017 οικονομικής επιτροπής.    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες

εισηγήσεις του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με κάποιες διορθώσεις στους παρακάτω κωδικούς στις Δαπάνες
00-8231.001
10-6142,001
10-6234,001
10-6641,001
10-6643,001
20-6277,001
30-6261,001
30-6277,003
30-7311,004

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η /2018 συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 24/01/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 26

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

                        

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η /2018 συνεδρίαση .

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 28/01/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση για σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γαύδου 2018
 2. Συζήτηση για καθορισμό Δημοτικών τελών Δήμου Γαύδου 2018
 3. Σύνταξη προϋπολογισμού και στοχοθεσίας ΟΠΔ Δήμου Γαύδου έτους 2018

Εισηγηση Προυπολιγισμού και ΟΠΔ 2018

Εισήγηση Τεχνικού προγράμματος Δ.Γαύδου 2018

εισηγητική έκθεση δαπανών 2018

εισηγητική έκθεση εσόδων 2018

ΟΠΔ 2018

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικού