Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 17-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:455

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_

 

ΣΧΕΤ:1)η 31/2016 Απόφαση της Ο.Ε.

2)η 32/2016 απόφαση της Ο.Ε.

3)η με αρ.πρωτ. 422/2-11-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 26η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 16:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επισυνάπτεται το σχετ.3.

Τα  σχετ. 1 και 2  θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφούν.

(Για ενημέρωσή σας, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.).  

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 16/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • 3η Αναμόρφωση ΚΑ Εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου (σχετ. η από 422/2-11-16 εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικά

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Τέσσερεις Χιλ. ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 25-7336.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΑΤΑ 2016-Συντήρηση υποδομών αντλιοστασίων Κουλερινα-Καβούσι — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-75

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7326.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016:Παρεμβάσεις για χρήση της πλατείας ελικοδρομείου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-80

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7333.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Αποκ/ση του δρόμου Φωκιά-Άη Γιάννης — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-83

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7333.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2014-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-86

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7336.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση containers για το ΣΜΑΥ Δήμου Γαύδου – ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-87

ag tiada

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Δέκα Τρείς Χιλ. Εννιακόσια ευρώ (13.900,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6266.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Χίλια Πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πεντακόσια Ογδόντα Δύο ευρώ (582,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-105 με ΑΔΑ ΨΠ8ΥΩ9Κ-4Θ3.

 • Την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2016

 • Την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

pay-112

pay-113

pay-114

pay-115

pay-108

pay-109

pay-110

pay-1113

anamorfosi-eisigisi-oikonomikis

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 31-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:420

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

11014652_10153340377901520_2220949362988251780_n

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Το υπ΄αριθμ. 51751/6-9-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων

2)η υπ΄αριθμ. 21 απόφαση Ο.Ε.

3)η υπ΄αριθμ. 20 απόφαση Ο.Ε.

4)η υπ΄αριθμ. 383/19-10-2016 εισήγηση της Ο.Υ.

5)Έγγραφο της ανακρίτριας Χανίων

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος τη 04η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραλαβή τοιχίου στο Κόρφο (σχετ.1)

ΘΕΜΑ 2ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 (σχετ.2)

ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετ.3)

ΘΕΜΑ 4ο:Ανάθεση σε γραφολόγο υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε υπόθεση του Δήμου (σχετ.4)

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και απόφαση με θέμα την αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση Καστρί

 

 

ΘΕΜΑ 1:Επισυνάπτεται το σχετ.1.(και το σύνολο των σχετικών εγγράφων)

ΘΕΜΑ 2 &ΘΕΜΑ 3: Τα  σχετ. 2 και 3 θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφούν. Για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το σχετικό 4 και η αναμόρφωση που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 4:Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά άμεσα

 ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑ 2 & 3

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

 

Έκτακτη Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

ΓΑΥΔΟΣ 25/10/2016

αρ.πρ. 406

Τηλέφωνα : 2823041101                                           

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 20160419_135811

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 26/10/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης, περί εντάλματος προπληρωμής του τέλους μεταβίβασης του Απορριμματοφόρου στη Εφορεία καθώς το ραντεβού για την μεταβίβαση είναι την Δευτέρα 31/10/2016στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

 

 1. ένταλμα προπληρωμής Τέλη Μεταβίβασης Απορριμματοφόρου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

καλλίνικου ευαγγελία

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/10/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 384

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.            20q0ryb                                                                                                                                                                                                         Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 24/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ανάληψη δαπάνης
 2. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση αντλιοστασίου σχολείο ποσό 1714.66
 3. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Άμπελο ποσό 293,07
 4. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Καστρί ποσό 293,07
 5. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Βατσιανά ποσό 293,07
 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Σχετ. η από 383-19/10/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  και η με ΑΔΑ:ΨΣΛ3465ΦΘΕ-ΑΟΘ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣ

Αναμόρφωση Κ.Α Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Γαύδου-Τροττοττοίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

καλλίνικου ευαγγελία