Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 21/09/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 338

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

20140928_074535

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., σε συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 .

              

 

Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 29-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:293

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:υπ΄αριθμ. 290/29-6-2016 αίτημα δημάρχου

20160217_071543

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Λύση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κανδάνου-Σελίνου και σύναψη νέας με το Δήμο Χανίων.

2)Ενημέρωση από τη δήμαρχο για προηγούμενη και επικείμενη συνάντηση με το Υπουργό Εσωτερικής Μεταρρύθμισης.

3) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών του Δήμου

 4)Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου» και «Αναπλάσεις οικισμών δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.23339/4-5-2016 και 31962/13-6-2016  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

5)Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών κ.λπ αναγκών.

6)Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 23-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:267

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

10419418_10153340376866520_825284711121726295_n

ΠΡΟΣ  Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 27η  του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και   ώρα 14:30  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών

2)Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου» και «Αναπλάσεις οικισμών δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.23339/4-5-2016 και 31962/13-6-2016  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

3)Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών κ.λπ αναγκών.

4)Πρόσληψη υδρενομέα άρδευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

 

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 17/6/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 259

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 18/6/2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα  11:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση είναι επείγον καθώς στις 6/6/2016 λάβαμε το υπ’αρ. 999/6-6-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Απ.Διοίκησης Κρήτης περί Αναπομπής του Προϋπολογισμού μέσα στο οποίο αναφέρει αυτολεξεί «Όπως σε προθεσμία  δέκα πέντε  (15) ημερών από την λήψη του παρόντος  να αναμορφώσετε  κατάλληλα τον προυπολογισμό Οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με τα ανωτέρω….». Η ημέρα λήξης της παρούσης επιστολής είναι η Τρίτη 21-6-2016. Δηλαδή μέχρι την ημέρα αυτή θα πρέπει να έχει ψηφιστεί, γραφτεί, αναρτηθεί και κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης. Όπως καταλαβαίνεται είναι αδύνατον την Τρίτη και να γίνει συμβούλιο στην Γαύδο, και να συνταχτούν και αναρτηθούν οι αποφάσεις και να μεταβώ στα Χανιά για την κατάθεση όλων των απαιτούμενων. Για τον ως άνω λόγο σας καλώ σε έκτακτη συνεδρίαση.

Θέμα 1:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

  • Πρέπει να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα ο ΚΑΕ 20-7325.001 ΙΔΙΟΙ-ΠΟΡΟΙ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  1.644,02€
  • πρέπει να βγει το έργο ΙΠ-Σημειακές παρεμβάσεις υπαρχόντων μικρών έργων στο οδικό δίκτυο 5000€

Θέμα 2: :  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Δήμου Γαύδου Ύστερα από την με αρ.999/6-6-2016 Αναπομπή του Προϋπολογισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

sea-08

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίο & Γνωστοποιούμε ότι το Σάββατο 18 Ιουνίου ώρα 11:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 14-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 257

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα

διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18 η του μηνός

ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 , ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 όπως διαμορφώθηκε με την

υπ΄αριθμ. 7/2016 απόφαση Δ.Σ.

– διόρθωση του πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2016,

σύμφωνα με την αναπομπή με το υπ΄αριθμ. 999/6-6- 2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Λ.Στεφανάκη

 Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. έχει αποσταλεί sms.

ezgif.com-gif-maker

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΓΑΥΔΟΥ

 

Γαύδος 16/06/2016

Αρ. Πρωτ.258  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του 4257/2014.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Το έγγραφο 30962/13-6-2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
  4. Την ημερομηνία περαίωσης των έργων

Γνωστοποιούμε ότι το Σάββατο 18 Ιουνίου ώρα 11:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη  σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρί, Αμπελος, Βατσιανά» .

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ_αναπομπή

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ