Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 02-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:273

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

     ΠΡΟΣ

     Αποδέκτες

                                                                                  (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 51/2017

2) Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 53/2017

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

Περιστατικό που πλήττει τον τουρισμό στο νησί μας.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

1

Καλλίνικου Ευαγγελία
2 Λαμπάκης Ευστράτιος
3 Βαϊλακάκη Αγγελική
4 Κατράκη Μαρία
5 Κουμαντατάκης Γεώργιος
6 Τζανιδάκης Ματθαίος
7 Μιχελαράκης Μανώλης
8 Τσιριντάνη Σοφία
9 Τσιγωνάκης Μανώλης
10 Τσακίρογλου Ελένη
11 Βαϊλακάκης Μανώλης
12 Μπικογιαννάκη Μαρία
13

Στεφανάκη Λίλιαν

 

Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης Οικ. Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 27/7/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 268

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 30/07/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124
2 Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130
3 Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.
4 Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73
5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
 2. Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

3. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Στην υπ’αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 12/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 435 / 2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 7ΜΩΙΟΡ1Θ-2ΧΙ τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Γαύδου.

 

Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία  εμφανίζονται στους πίνακες 1, 2  που ακολουθούν, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γαύδου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 1. Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73

 


 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Γαύδου

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0211.002 Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης – Τράπεζα Ελλάδος 0,00 3.500,00 3.500,00
2 4131.017 Εισφορές ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00

 

Αιτιολόγηση:

 1. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 2. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα

 

 • Αύξηση Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 0,00 2.000,00 2.000,00
2 00-6121.003 Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ. 0,00 6.000,00 6.000,00
3 00-6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 500,00 500,00
4 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00 2.000,00 4.000,00
5 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 3.000,00 3.000,00
6 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 2.000,00 3.000,00
7 30-6117.001 Ανάθεση επέκτασης διακοσμητικού φωτισμού 0,00 6.000,00 6.000,00
8 70-6262.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου πυροπροστασίας 0,00 9.000,00 9.000,00
9 00-8231.013 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00
10 10-8116.004 Οφειλή σε Χναράς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 3.690,46 293,07 3983,53

 

Αιτιολόγηση:

 1. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα
 2. Δημιουργείται κωδικός για την αντιμισθία προέδρου ΔΣ, που δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού.
 3. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 4. Αυξάνουμε τον κωδικό τηλεφώνων, εξαιτίας αποπληρωμών παλαιών οφειλών.
 5. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 6. Αυξάνουμε τον κωδικό ασφαλίστρων, για τη κάλυψη όλων των οχημάτων του Δήμου.
 7. Δημιουργείται νέος κωδικός για την ολοκλήρωση του διακοσμητικού φωτισμού.
 8. Δημιουργείται νέος κωδικός με σκοπό την συντήρηση του δικτύου πυροπροστασίας
 9. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα
 10. Εκ παραδρομής δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό το σύνολο της οφειλής.

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 27/7/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 268

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 30/07/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124
2 Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130
3 Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.
4 Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73
5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
 2. Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Στην υπ’αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 12/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 435 / 2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 7ΜΩΙΟΡ1Θ-2ΧΙ τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Γαύδου.

 

Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία  εμφανίζονται στους πίνακες 1, 2  που ακολουθούν, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γαύδου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 

 1. Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73

 


 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0211.002 Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης – Τράπεζα Ελλάδος 0,00 3.500,00 3.500,00
2 4131.017 Εισφορές ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00

 

 • Αύξηση Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 0,00 2.000,00 2.000,00
2 00-6121.003 Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ. 0,00 6.000,00 6.000,00
3 00-6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 500,00 500,00
4 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00 2.000,00 4.000,00
5 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 3.000,00 3.000,00
6 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 2.000,00 3.000,00
7 30-6117.001 Ανάθεση επέκτασης διακοσμητικού φωτισμού 0,00 6.000,00 6.000,00
8 70-6262.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου πυροπροστασίας 0,00 9.000,00 9.000,00
9 00-8231.013 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00
10 10-8116.004 Οφειλή σε Χναράς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 3.690,46 293,07 3983,53

 

 • Μειώσεις Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΔΣΜΕΔΕ ΚΣ Ειδ.Συνεργάτη 2.100,00 -850,00 1.250,00
2 00-6053.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 650,00 -250,00 400,00
3 00-6053.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. 3% Ειδ.Συνεργάτη 500,00 -200,00 300,00
4 00-6053.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ Ειδ.Συνεργάτη 700,00 -250,00 500,00
5 30-7131.002 Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αυτονόμησης Γεώτρησης Κουλεριανών 22.000,00 -22.000,00 0,00
6 30-7333.008 Αποκατάσταση Υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης Αγροτικών Δρόμων ΣΑΤΑ 2017 7.000,00 -7.000,00 0,00
7 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 293,07 -293,07 0,00

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 2.481,50 3.550,00 6.031,50

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση της αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και με την με τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος καθώς αφαιρείται από το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου 2017 το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενης Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων» ΣΑΤΑ 2017

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δήμαρχος Γαύδου

 Ευαγγελία Καλλίνικου

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/7/2017

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 248

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ν. 3852/2010 η παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική μετά την αποδοχή του από το δημοτικό συμβούλιο και την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου συγκαλείται ειδική συνεδρίαση από τον Δημοτικό Σύμβουλο με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.   Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 23/7/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απάντηση σε αίτημα παραίτησης της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ο Αντιδήμαρχος

(δημοτικός σύμβουλος με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης)

 Λαμπάκης Ευστράτιος

 

 

 

ΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γαύδος 10 /7/2017

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ:239

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και τουλάχιστον δύο παρόντων Δημοτικών συμβούλων,  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κάτωθι επιτροπή:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 36823/5-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με το οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης και η  συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη διενέργεια της κλήρωσης (έως την 19/7/2017) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη