Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 7/12/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.480

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διεξάγετε έκτακτα λόγω ΜΗ παραλαβής έγγραφου από τα ΕΛΤΑ σταλμένο από την  υπηρεσία επιτρόπου το οποίο προειδοποιούσε/ενημέρωνε για την τελική ημερομηνία παραλαβής χρηματικών ενταλμάτων ως την 11/12/2017 για το τρέχον έτος (ακολουθεί σχετικό). Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης υγρομόνωσης – γείωσης – υδραυλικής εγκατάστασης σχολείου Γαύδου>>
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής δικτύου πυροπροστασίας>>
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού>>
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Ανάθεση εργασίας συντήρησης – αντιρηγματικής προστασίας τοιχοποιιών σχολείου Γαύδου>>
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα << Τουριστική προβολή Δήμου Γαύδου μέσω ραδιοφωνικής διαφήμισης δημιουργίας 4 σπότ.>>   

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Το από 06/11/2017 έγγραφο της υπηρεσίας επιτρόπου Νομού Χανίων
 2. Την απόφαση 128 του ΔΣ Χανίων

Εισηγηση ΔΣ 4-12-17

τζουναρας

Μανουσάκης

επίτροπος 11-12-20171207104712

Η Πρόεδρος ΔΣ

Κατράκη Μαρία

ορθή επανάληψη προσκλήσεων

                                                                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 16/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.  430

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

 ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 20/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:50, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο την σύνταξη της επιταγής εκτέλεσης της απόφασης 110/2017 του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Συζήτηση για την αγωγή κατά του Δήμου από την Υδρόγειο Ανώνυμη Ασφαλιστική

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου

 

                                                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 16/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 431

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αμοιβής δικηγόρου Δήμου Γαύδου για την σύνταξη επιταγής εκτέλεσης της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα «Ανάθεση υπηρεσίας μηχανογραφικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Γαύδου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντων έργου με τίτλο: Ανάδειξη περιπατικών διαδρομών και σύνδεσή τους με το υπάρχων δίκτυο μονοπατιών στην Γαύδο
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση Γεώτρησης Δήμου Γαύδου θέση Λιβανέ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου Δήμου Γαύδου
 6. Αίτηση της Τσακίρογλου για τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. το με 46231/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 2. το με 46271/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 3. το με 46228/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 4. το με 429/16-11-2017 έγγραφο του Δήμου Γαύδου

Τα σχετικά θα βρίσκονται στο Δημαρχείο στις 17/11/2017 μετά την άφιξη του πλοίου

Η Πρόεδρος ΔΣ

Κατράκη Μαρία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση & σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 20/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:50, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο την σύνταξη της επιταγής εκτέλεσης της απόφασης 110/2017 του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Συζήτηση για την αγωγή κατά του Δήμου από την Υδρόγειο Ανώνυμη Ασφαλιστική

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 16/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αμοιβής δικηγόρου Δήμου Γαύδου για την σύνταξη επιταγής εκτέλεσης της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με θέμα «Ανάθεση υπηρεσίας μηχανογραφικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Γαύδου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντων έργου με τίτλο: Ανάδειξη περιπατικών διαδρομών και σύνδεσή τους με το υπάρχων δίκτυο μονοπατιών στην Γαύδο
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση Γεώτρησης Δήμου Γαύδου θέση Λιβανέ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου Δήμου Γαύδου
 6. Αίτηση της Τσακίρογλου για τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. το με 46231/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 2. το με 46271/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 3. το με 46228/18-8-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Χανίων
 4. το με 429/16-11-2017 έγγραφο του Δήμου Γαύδου

Τα σχετικά θα βρίσκονται στο Δημαρχείο στις 17/11/2017 μετά την άφιξη του πλοίου

Η Πρόεδρος ΔΣ

Κατράκη Μαρία

 

Πρώτη συνάντηση ειδικών και ερευνητών για την πρωτοβουλία «σχεδιασμός ενός ανθρωποκεντρικού και ενδογενούς μοντέλου βιωσιμότητας της νήσου Γαύδου» (Κρήτη, 11/11/2017)

14/11/2017

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ειδικών και ερευνητών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «σχεδιασμός ενός ανθρωποκεντρικού και ενδογενούς μοντέλου βιωσιμότητας της νήσου Γαύδου». Η συνάντηση που διοργανώθηκε από τη ΜΟΔ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Γαύδου, φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο Πυθαγόρας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές και εξειδικευμένοι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, το Πράσινο Ταμείο, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

Την ημερίδα άνοιξαν η δήμαρχος Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου και ο πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ Παναγιώτης Πάντος. Ακολούθησε παρουσίαση από τη ΜΟΔ των βασικών αρχών και σταδίων της πρωτοβουλίας ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη Γαύδο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 25 ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες παρουσίασαν το αντικείμενο και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο νησί, έκαναν προτάσεις για τη συμβολή της έρευνας σε όλους σχεδόν τους τομείς ανάπτυξης της Γαύδου και εξέφρασαν το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν και στα επόμενα στάδια της πρωτοβουλίας αυτής.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τη δέσμευση του Υπουργού κου Γ. Σταθάκη και του Περιφερειάρχη κου Σ.  Αρναουτάκη για την οικονομική και θεσμική υποστήριξη της πολιτείας, ολοκληρώθηκε στη Γαύδο η διημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με τη ΜΟΔ για τον σχεδιασμό ενός ενδογενούς και ανθρωποκεντρικού μοντέλου βιωσιμότητας του νησιού

 

Οι κάτοικοι της Γαύδου κάθησαν δίπλα στους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας για να ακούσουν τις προτάσεις των επιστημόνων αλλά και για να συμμετέχουν στην διαμόρωση ενός σχεδίου που θα διασφαλίσει το μέλλον τους και το μέλλον του νησιού.

 

Στο στάδιο αυτό καθορίζεται το περίγραμμα ενός τέτοιου μοντέλου, ιεραρχούνται οι προτεραιότητες και ξεκαθαρίζονται οι βασικοί στόχοι που δεν είναι άλλοι από την οικονομική αυτάρκεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την κοινωνική συνοχή.

 

Η αναβίωση του τόπου, η προσέλκυση νέων κατοίκων, ο σχεδιασμός μιας τοπικής πολυδιάστατης και συνεργατικής οικονομίας και η διατήρηση του διακριτού κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του νησιού, ήταν όροι που ακούστηκαν από όλους όσοι συμμετείχαν και θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες σχεδιασμού για τη βιωσιμότητα της Γαύδου

 

Την δεύτερη μέρα, κάτοικοι του νησιού ξενάγησαν την μελετητική και ερευνητική ομάδα στην καθημερινότητά τους και τους μίλησαν για τα προβλήματα, τις ανάγκες και το όραμα που έχουν για το μέλλον.

 

Η περιήγηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία ενός σχεδιασμού που βασίζεται σε διαδικασίες συμμετοχής και εμπλοκής των δημοτών στη χάραξη πολιτικής και αποτελεί σημαντική καινοτομία και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα ενός πολύ μικρού και απομακρυσμένου νησιού.

 

Το επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση μιας ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας που θα επισκέπτεται συστηματικά το νησί με την παράλληλη υλοποίηση σειράς βιωματικών εργαστηρίων, συνεντεύξεων και συλλογικών καταγραφών.