Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ.

Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 21/08/2011,ημέρα Kυριακή και ώρα

08.30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1)Μεταφορά των μαθητών στο σχολείο.

2)Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,(Ο.Ε.Υ.).

3)Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών για συμμετοχή στα σεμινάρια επι-        μόρφωσης και ενδυνάμωσης.

4)Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.(Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού και        ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινω-   νικής Αλληλεγγύης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ  ΓΑΥΔΟΣ 16/08/11

ΑΡ.ΠΡΩΤ.363

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα   (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 20/08/2011,ημέρα Σάββατο και ώρα 08.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Ανάληψη υποχρέωσης προμήθειας καυσίμων.

2)Ανάληψη δαπάνης αποκομιδής απορριμμάτων.

3)Ανάληψη δαπάνης ανταλλακτικών-συνεργείων.

4)Ανάληψη δαπάνης αμοιβής δικηγόρου.

5)Ανάθεση σε εργολάβο-Συντήρηση δρόμων.

6)Ανάθεση σε εργολάβο-Καθαρισμός δρόμων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.