Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών του Δήμου Γαύδου.


               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Γαύδος  9 /9/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                    Αρ. Πρωτ. : …434….

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  του Δήμου Γαύδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

 

 

Ο Δήμαρχος Γαύδου,

Έχοντας υπόψη:

 

 1.    Την υπ’ αριθμ. 43/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά
  στην πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών έργων, καθαριότητας, πρασίνου, άρδευσης.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1187/9-9-2011 Απόφαση επικύρωσης της παραπάνω, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 3.    Την υπ’ αριθμ. 56/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Θέση Πλήρωσης Δ.Ε. που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη θέσης Δ.Ε. Διοικητικού.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 περίπτ. ιε’ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 και του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφος 4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τ. Α’) και του άρθρου 6, παράγρ. 5 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/23-5-2003/τ. Α’)
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 8. Τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τον καθένα, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών έργων, καθαριότητας, πρασίνου, άρδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική Διάρκεια
1 Φύλακας Φάρου Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (παρ.2 άρθρο5 Ν2527/97) 1 Δύο (2) μήνες
2 Οδηγός φορτηγού Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος 1 Δύο (2) μήνες
3 Οδηγός Καποδιστριακού Λεωφορείου Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος δ’ κατηγορίας 1 Δύο (2) μήνες
4 Δ.Ε. Υπάλληλος ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάλληλος 1 Δύο (2) μήνες
5 Εργάτης γενικών καθηκόντων Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (παρ.2 άρθρο5 Ν2527/97) 3 Δύο (2) μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες .

2.  Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία του Δήμου Γαύδου, Τ.Κ 730 01 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (αρμόδια Δημοτική Σύμβουλος Καλλίνικου Ευαγγελία) τηλ. 28230-41101 εντός  προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας  στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή έως και την  Τρίτη 14/09/2011.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 

 1. 1.      Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. 2.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,   δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 2. 3.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί, πρέπει να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

4.      Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται η επίσημη μετάφραση αυτού.

 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαύδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευστράτιος Λαμπάκης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.