Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                    

Ηράκλειο:  1-3 -2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ&ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Αριθμ.Πρωτ. : 241

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Ε.Ι.   ΠΡΟΣ :  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

(ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ)

ΤΑΧ.ΚΩΔ.     : 71 410

Τ.Θ.  : 2069(ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Ποντίκας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 2810-264950

FAX : 2810-314580

ΘΕΜΑ:    Τριετής απαγόρευση κυνηγίου σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1Τις   διατάξεις   του   άρθρου   258   παρ.5   του   Ν.Δ.   86/69,   όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7  του Ν.177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα».

2Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας

3Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική          της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»ΦΕΚ 87Α.

4Το Π.Δ.136/2010 «Οργανισμός της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5Την    αριθμ.    373/27-1-2011   Απόφαση    Γ.Γ.Α.Δ.Κ.    περί    «Παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές ,στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

6Το αρίθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση

Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας ).

7Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή Απόφαση των

Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-

96 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.

8.Το αριθμ. 1077/17-2-2012 έγγραφο της Δνσης Δασών  Χανίων , σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου (1-3-2012-εως 1-3-2015), γεγονός που θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του θηραματικού πλούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από

1-3-2012 έως1-3- 2015, σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου, με σκοπό την αναπαραγωγή και την εν γένει προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού  πλούτου της νήσου.

Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για  την έκδοση της σχετικής Δασικής

Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μαρία Κοζυράκη

Δρ.Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π Δ/νση Αισθητικών Δασών

Δρυμών & Θήρας

ΤΜΗΜΑ Α΄ Χαλκοκονδύλη 31

ΤΚ 10164 ΑΘΗΝ

2.  Δ/νση Δασών Χανίων

Χρυσοπηγή Χανίων-ΧΑΝΙΑ

3.Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

Φωκίωνος 8 και Ερμού Τ.Κ.10563- ΑΘΗΝΑ

4.Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου

Πειραιώς 1 -5  ΧΑΝΙΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.