Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Ανακοινώσεις 1 & 2


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

Για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών  του Δήμου Γαύδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15-4-1957

 

 

Ο Δήμος Γαύδου,

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α’ /7-6-2010]
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-4-2012]
 3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-5-2011]
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ. Α’/28-12-2009]
 5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ60 Α’]
 6. Την υπ’αριθμόν 13/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και την ανάγκη πρόσληψης υδρονομέα.
 7. Την με αρ. πρωτ. 4147/28/3/2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Κρήτης <<Έγκριση πρόσληψης υδρονομέα στο Δήμο Γαύδου>>

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως υδρονομέας της νήσου:

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική Διάρκεια
1 Υδρονομέας Κάτοχος πτυχίου υδραυλικού 1 Οχτώ (8) μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 

 1. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης .

2.  Να έχει ηλικία από 23 έως 60 ετών.

 1. Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγει.
 2. Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να υποβάλει αίτηση στα  γραφεία του Δήμου Γαύδου, Τ.Κ 730 01 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (αρμόδιος είναι ο δημοτικός υπάλληλος Ιωαννίδης Σταύρος) τηλ. 28230-41101 εντός  προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας  στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή έως και την  Παρασκευή 20/06/2014.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,   δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 2.      Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται η επίσημη μετάφραση αυτού.

 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαύδου.

KEDROMILA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

 

Για την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  του Δήμου Γαύδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

 

 

Ο Δήμος Γαύδου,

Έχοντας υπόψη:

 

 1.    Την υπ’ αριθμ. 21/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά
  στην πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα κατεπείγουσες ανάγκες πυροπροστασίας.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης >> και ιδιαίτερα των άρθρων 225 και 238 αυτού.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>.
 4.   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις των νόμων 3812/2009, 4057/2012, 4071/2012 και 4257/2014 (άρθρο 78).
 5. Τις με αριθμ. Πρωτ.οικ.5345/4-2-2005, οικ.8907/14-2-2007, οικ.4311/31-7-2007, οικ. 23440/12-6-2012, οικ.31100/31-7-2013 και οικ. 16326/23-4-2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τον καθένα, για την κάλυψη πυροπροστασίας του νησιού:

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική Διάρκεια
1 Οδηγός φορτηγού Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος 1 Δύο (2) μήνες
2 Εργάτης γενικών καθηκόντων για  την πυροπροστασία Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (παρ.2 άρθρο5 Ν2527/97) 3 Δύο (2) μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες .

2.  Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία του Δήμου Γαύδου, Τ.Κ 730 01 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (αρμόδιος είναι ο δημοτικός υπάλληλος Ιωαννίδης Σταύρος) τηλ. 28230-41101 εντός  προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας  στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή έως και την  Παρασκευή 20/06/2014.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 

 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,   δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί, πρέπει να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 1.      Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται η επίσημη μετάφραση αυτού.

 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαύδου.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.