Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Γαυδος: 30-6-2014

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ:

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Γαύδου Ευστράτιος Λαμπάκης λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 9 / 2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου & 10/2014 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) κατά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές  του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του άρθρου 5   του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Γίνεται εφαρμογή των διατάξεων παρ.5 άρθρου 21 του Π.Δ. 171/87 των άρθρων 3 και 25 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του Π.Δ. 218/99 και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 29 του Ν.3669/08/ΦΕΚ-116Β/18-6-08, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/95 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται εις εκτέλεση αυτών (τελευταία ισχύουσα είναι η αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ 1291Β’/11-8-2010).

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 50.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. για Κατηγορίες εργασιών Γεωτρήσεων και η πίστωση για το έτος 2014 είναι 50.000,00 ευρώ.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα του ΜΕΕΠ στις τάξεις Α1,Α2, 1ης Τάξης για έργα Γεωτρήσεων, ή εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Γρηγορίου Ε! 50 και Σφακιανάκη) στις 8-7-2014 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 π.μ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχεται σε οχτακόσια δέκα ευρώ και έξι λεπτά του ευρώ (810,06 €), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Γαύδου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή). Για περισσότερες πληροφορίες (Διακήρυξη και Τεύχος Μελέτης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 100 ), κ. Σηφη Σανδαλακη στα τηλ. 2821029145 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.sarakiniko panoramia

ΤΙΜΟΛ ΜΕΛ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΥΔΟΥ

ΟΙΚ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.