Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών & Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Γαύδος 11-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ.:1461

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση: Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 15/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για να συμμετάσχετε στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των μελών του Δ.Σ.  για τη σύσταση των παρακάτω επιτροπών:

 • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.

 • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2014.

 • Επιτροπή επισκευών δημοτικού γενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014.

 • Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, οχημάτων για το έτος 2014

 • Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών και απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.

 • Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών αξίας μέχρι 2.934,00€ -Π.Δ. 28/80

 • Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00€

Η Δήμαρχος

Ε. Καλλίνικου

 

anatoli

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση: Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 15/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης επιτροπών
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής.
 3. Απόφαση έγκρισης του “Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου”
 4. Απόφαση για σύνταξη Κανονισμού Καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο το  άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

 

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.