Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ


29-09-2014,     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ                                                      ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ,                    ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ΄αριθμ. 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου που αφορά την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Τη σχετική εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 3. Τις διατάξεις των άρθρων 214,225,238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07 « Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων».

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/09 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.

 7. Το άρθρο 9 παρ. 20 α του Ν. 4057/12 « Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12.

 8. Την εγκύκλιο 5 οικ5345/4-2-2005, την οικ. 8907/14-2-2007, την 4311/31-7-2007, την 23440/2-6-2012 και 31100/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Γαύδου

Ανακοινώνει

 

την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη πυροπραστασίας του νησιού:

Α/Α                                     Ειδικότητα                                               Τυπικά προσόντα

1                       Οδηγός απορριμματοφόρου           Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

 2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

 2013-12-28 16.15.52

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου Γαύδου Τ.Κ.73001 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος είναι ο δημοτικός υπάλληλος Ιωαννίδης Σταύρος) τηλ. 2823041101 εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, με πρώτη ημέρα την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή ως και την Πέμπτη 2-10-2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 1. Κυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπηξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδωκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το κακούργημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ)ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του,, έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1παρ. 1  τγου Ν.3812/209 με την ιδότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί πρέπει να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη)

 4. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του επαγγελματικού διπλώματος

 5. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σποδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Γαύδου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευαγγελία Καλλίνικου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.