Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην 1η Τακτική Συνεδρίαση 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Γαύδος 20-01-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ.:20

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην 1η Τακτική Συνεδρίαση  2015

20130902_070200

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση: Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 24/01/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών.
 2. Ψήφιση κανονισμού Καθαριότητας
 3. Τριετής απογόρευση κυνηγιού. Δράσεις του Δήμου.
 4. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για:

Α)καθαριότητα στο νησί

Β)Πρόκληση ζημιών στο Λαυρακά

Γ)Ενημέρωση-προτάσεις για σύμβαση με ΑΝΕΝΔΥΚ

Δ)προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ                                                                Γαύδος, 20/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ                                         Αρ. Πρωτ. ………….

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας υπηρεσιών και γενικού δημοτικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το έτος 2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Γνωστοποιούμε ότι  οι υπηρεσίες του Δήμου την 24  Ιανουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές για το έτος 2015:

 1. Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών.
 2. Επιτροπή Επισκευών Δημοτικού Γενικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων .
 3. Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, Οχημάτων .

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου .

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1_4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2_3

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.