Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 3/9/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 663

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

20150416_171517

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 7/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού για πληρωμή δαπανών

              

Κ.Α.25-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) 4.000€

Κ.Α. 25-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000€

Κ.Α. 10-6411.001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών – ακτοπλοϊκά εισιτήρια 2.000€

Κ.Α. 25-7312.001 Αντ/ση γεώτρησης στη θέση Λιβανέ Δ. Γαύδου 1899,06€

Κ.Α. 80-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 719,21€

Κ.Α. 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.200€

 

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                               ΓΑΥΔΟΣ, 26/08/2015

                                                                                                  Αρ. πρωτ. 635 

 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καντάνου – Σελίνου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαύδου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 15/2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 1. A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
 • Από τον Κ.Α. 00-6222.001 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» να μεταφερθεί ποσό τριών χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτού (3.074,61€) διότι έγινε λανθασμένη εκτίμηση των οφειλομένων προς τον ΟΤΕ το ποσό που όφειλε ο Δήμος ήταν πολύ μικρότερο οπότε και εξοφλήθηκε, έτσι υπάρχει πλεονάζον ποσό στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Β. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί και τροποποίηση περιγραφής ΚΑΕ:

 • Μεταφορά ποσού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτού (374,61€) στον υφιστάμενο Κ.Α. 80-8111.003 με τίτλο «Οφειλή 2014-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»
 • Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6671.001 με τίτλο «Ελαστικά μεταφορικών μέσων»
 • Μεταφορά ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00€) στον νέο Κ.Α. 10-7131.001 με τίτλο «Κλιματιστικό μηχάνημα»

 

Το αποθεματικό δεν αλλάζει παραμένει 5.558,38€

Για την οικονομική υπηρεσία

Αντωνογιαννάκη Βασιλική

 

 

Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.