Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 4/12/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                          

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                     Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 8/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:  

Ψήφιση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2015-12-05

 

1  10-7134.01 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά  1000€

2  Τροποποίηση Προϋπολογισμού

3  Ανάθεση του έργου «Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβροπλατίες – δεξαμενές (ΣΑΤΑ 4000)

4  Ανάθεση του έργου Συντήριση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 5.000)

5  Ανάθεση του έργου Λιθεπένδυση τοιχίων (ΣΑΤΑ 5.720)

.

ΘΕΜΑ 1:

 

10-7134.001 με τίτλο Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ποσό 1000ευρώ

 

ΘΕΜΑ 2:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΓΑΥΔΟΣ, 02/12/2015

                                                                     

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καντάνου – Σελίνου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαύδου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 15/2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 1. A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
 • Από τον Κ.Α.25-6279.001 με τίτλο «Ι.Π. Απολύμανση δικτύου υδροάρδευσης» να μεταφερθεί ποσό  χιλίων οχτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.861,32 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του
 • Από τον Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» να μεταφερθεί ποσό πεντακοσίων ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (501,27€) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του
 • Από τον Κ.Α. 00-6056.002 με τίτλο «ΤΠΔΚΥ 1% των τακτικών εσόδων έτους 2013» να μεταφερθεί το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (432,91€) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού επειδή δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του

 

Β. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί

 

 • Μεταφορά ποσού χιλίων επτακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.760,27 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 25-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ»
 • Μεταφορά ποσού εκατό ένα ευρώ και πέντε λεπτών (101,05 €) στον υφιστάμενο Κ.Α. 25-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτ.υπαλλ.ΙΚΑ»
 • Μεταφορά ποσού εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (934,18€) στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6056.001 με τίτλο «ΤΕΑΔΚΥ 2% των τακτικών εσόδων έτους 2013»

 

Γ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες ενισχύσεις υφιστάμενων Κ.Α. Εσόδων φόρων κρατήσεων και υφιστάμενων Κ.Α. Δαπανών φόρων κρατήσεων

 

 • Υφιστάμενος Κ.Α. Εσόδων 4123.001 Φόροι προμηθευτών, εργολ., ελ. Επαγγ.κλπ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15.000,00€)
 • Υφιστάμενος Κ.Α. εξόδων 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. Επαγγ, κλπ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€)

 

Το αποθεματικό δεν αλλάζει παραμένει 5.558,38€

 

Για την οικονομική υπηρεσία

Αντωνογιαννάκη Βασιλική 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 4.000 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 23%

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Απρόβλεπτες ζημίες στις ομβριοπλατείες και δεξαμενες»

Δεκέμβριος 2015

Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες για την αντιμετώπιση των άμεσων ζημιών στις εγκαταστάσεις δεξαμενής στη θέση Καβούσι στον δήμο Γαύδου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για αποκατάσταση της ζημιάς από κατολίσθηση, που μπορεί να προκαλέσει ολική απόλεια της δεξαμενής αν δεν αποκατασταθεί.

 

Για την αντιμετώπιση των ζημιών προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

 

 • Γενικές Εκσκαφές.

Με σκοπό την άρση καταπτώσεων και την εξομάλυνση της στάθμης του εδάφους. Επίσης  θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές με για την ανεύρεση σταθερού εδάφους με σκοπό την θεμελίωση κατασκευών.

 • Μεταφορές – Αποθέσεις

Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φορτηγό ανατρεπόμενο με σκοπό την μεταφορά και τις αποθέσεις ή δάνεια υλικών.

 • Κατασκευή τοιχίου

Προτείνεται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 2μ και μήκους 8μ, με οπλισμένο σκυρόδεμα, για την αντιμετώπιση της ζημίας. Το τοιχίο θα θεμελιώνεται σε καθαρό έδαφος μετά από εκσκαφή θεμελίωσης και προτείνεται τυπική τομή τύπου «L» με σκοπό την καλύτερη έδραση του τοιχίου.  Το τοιχίο θα φέρει οπλισμό τόσο κατά μήκος όσο και κατά ύψος με σύνδεση του οπλισμό ως την θεμελίωση. Επίσης προτείνεται η κατασκευή οπών σε τακτά μέρη της επιφάνειας του τοιχίου για την απορροή λιμνάζοντων νερών και  την προστασία από την διάβρωση.

Συνοπτικός προϋπολογισμός έργου:

Εργασία Ποσότητα Κόστος
Τοιχίο  ολπ. Σκυροδέματος8μ χ 2μ 15κ.μ. 160€ * 15=2.400
Εκσκαφές 8 ώρες 60€ * 8 = 480
Μεταφορές 7 ώρες 53,15€*7=372,05
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 3252,05
ΦΠΑ 23% 747,97
Τελικό Ποσό 4.000 €

 

 

Συντάχθηκε

Δεκέμβριος 2015

Δήμος Ιωάννης

 

 

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Επιστ.Συνεργάτης Δήμου Γαύδου

Η Δήμαρχος

 

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Δήμαρχος Γαύδου

 

 

ΘΕΜΑ 4:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 5.000 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 23%

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»

Δεκέμβριος 2015

Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες για την αντιμετώπιση των άμεσων φθορών σε δημοτικά κτίρια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για φθορές εξαιτίας χρόνου και της θαλάσσια διάβρωσης  που εντοπίζονται στις ξύλινες επιφάνειες κουφωμάτων και των επιχρισμάτων τόσο στο Δημαρχείο όσο και στον ξενώνα του νησιού.

Για την αντιμετώπιση των ζημιών προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

 

 • Συντήρηση Κουφωμάτων.

Τα κουφώματα των δύο κτιρίων είναι από φυσική ξυλεία. Προτείνονται εργασίες τριβής με σκοπό την απομάκρυνση των επιφανειακών φθορών τόσο στις εξωτερικές επιφάνειες ( πατζούρια) όσο και στο εσωτερικό των κουφωμάτων. Μετά από την τριβή, προτείνεται εργασίες επιχρίσματος με ειδικό λάδι ξυλείας και τελική βαφή με βερνίκι ξυλείας στο υφιστάμενο χρώμα.

 • Αποκατάσταση Επιχρισμάτων και Χρωματισμών

Προτείνεται εργασία αποξήλωσης των επιφανειακών υφιστάμενων επιχρισμάτων και χρωματισμών στις επιφάνειες των κτιρίων όπου παρουσιάζονται φθορές και πτώσεις του υλικού. Με το πέρας την άνω εργασίας, προτείνεται η κατασκευή νέου επιχρίσματος με κονίαμα και επί τόπου παρασκευή με άμμο  μικρής κοκκομετρίας. Το επίχρισμα θα είμαι μιας στρώσης και σε σημεία που χρειάζεται μπορεί τοποθετείται και κατάλληλο πλέγμα. Η σύνθεση του κονιάματος θα διαφοροποιείται ανάλογα με την εφαρμογή σε εξωτερική ή εσωτερική τοιχοποιία. Τέλος προτείνεται  αστάρωμα των επιφανειών και χρωματισμός των επιφανειών με αποχρώσεις κατάλληλης αισθητική για το περιβάλλον του νησιού.

 • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής

Προτείνεται αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. Συγκεκριμένα τοποθέτηση δύο νέων λεκανών επί δαπέδιων μαζί με τα ανάλογα καζανάκια.

Συνοπτικός προϋπολογισμός έργου:

Εργασία Ποσότητα Κόστος
Συντήρηση κουφωμάτων 50 τμ. 16€ * 50=800
Επιχρίσματα – χρωματισμοί 140 τμ 21,89 € * 140 = 3064,6
Είδη υγιεινής 2 τεμαχ 100 € * 2=200
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4065,04
ΦΠΑ 23% 934,96
Τελικό Ποσό 5000 €

 

 

Συντάχθηκε

Δεκέμβριος 2015

Δήμος Ιωάννης

 

 

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Επιστ.Συνεργάτης Δήμου Γαύδου

Η Δήμαρχος

 

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Δήμαρχος Γαύδου

 

 

ΘΕΜΑ 5:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 5.720 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 23%

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Λιθεπένδυση τοιχίων»

Δεκέμβριος 2015

 

Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λιθεπένδυσης τοιχίων

Προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

 

 • Επένδυση με αργολιθοδομές μιας όψης

Προτείνεται η επένδυση υφιστάμενων τοιχίων με αργολιθοδομές  με ασβεστοκονία στο σύνολο της όψης τοιχίων του δήμου Γαύδου. Διαστάσεων 1,2μ ύψους και 50μ μήκους

 • Διαμόρφωση όψης

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 − 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

 • Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών

Προτείνεται κατεργασία των λίθων , γωνιών, παραστάδων κλπ  με σκοπό την διαμόρφωση καθαρών ακμών.

Συνοπτικός προϋπολογισμός έργου:

Εργασία Ποσότητα Κόστος
αργολιθοδομες  30 κ.μ. 86,10 € * 30 = 2.583
Διαμόρφωση όψεων 60 τμ 19,50 € * 60 = 1170
Μόρφωση ακμών 45,09 μμ 19,90 € * 45,09= 897,4
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4650,40
ΦΠΑ 23% 1069,6
Τελικό Ποσό 5720 €

 

 

Συντάχθηκε

Δεκέμβριος 2015

Δήμος Ιωάννης

 

 

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Επιστ.Συνεργάτης Δήμου Γαύδου

Η Δήμαρχος

 

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Δήμαρχος Γαύδου

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.