Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Γαύδος 08-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.:995

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ

1)ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

2)ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ

GavdosPro

Εν όψει της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. (πιθανή ημερομηνία 21-12-2015), όπου στα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνεται  η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, καλείστε να προετοιμάσετε και να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του προϋπολογισμού και τις δυνατότητες του δήμου (Στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός δήμου περιλαμβάνονται τεχνικά έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση καθώς και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους εξασφαλισμένα έσοδα).

Επίσης, οποιαδήποτε θέματα  θα θέλατε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ όπως γνωστοποιηθούν έγκαιρα (έως την 16-12-2015) είτε με την  κατάθεση αιτήματος αυτοπροσώπως στο δημοτικό κατάστημα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου   dimarxio@gmail.com (με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση lilian.stefanaki@gmail.com) ή τηλεφωνικά στο 6945100393 ή μέσω fax στον αριθμό 2823041101.

Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα διενέργειας της συνεδρίασης του Δ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα ακολουθήσει πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαύδου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Λίλιαν Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.