Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση & Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ώρα 14:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές για το έτος 2016:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 08-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 3

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών για το 2016

 2. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης

 3. Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου

 4. Χαρακτηρισμός δρόμων του οδικού δικτύου

Α)Λιμάνι-Καστρί-Βατσιανά

Β)Λιμάνι-Σαρακίνικο

Γ)Λιμάνι-Αη Γιάννης

Δ)Λιμάνι-Κόρφος

 3.Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης

4.Τουριστική προβολή και φυλλάδια

5.Τα σκουπίδια στην περιοχή κοντά στη ΔΕΗ

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Μ. Στεφανάκη

GavdosPro

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΓΑΥΔΟΥ

 

Γαύδος 08/01/2016

Αρ. Πρωτ.  4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
 3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών.

Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ώρα 14:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις παρακάτω Επιτροπές για το έτος 2016:

 1.  Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών.

 2. Επιτροπή Διενέργειας–Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών- Μεταφορών

 3. Επιτροπή Διενέργειας –Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.

 4.  Επιτροπή επισκευών δημοτικού γενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων.

 5. Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων και Οχημάτων.

 6.  Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και απευθείας αναθέσεων προμηθειών αξίας μέχρι 2.934,00€

 7. Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00€

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.