Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 13/1/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 17

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                     Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 17/1/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_

  1. περί διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού για πληρωμή δαπανών των άρθρων 158 και 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/09)
  2. απαλλαγή υπολόγου για την εξόφληση της σύνδεσης του δημαρχείου με την ΔΕΗ
  3. απαλλαγή υπολόγου για την εξόφληση τελών κυκλοφορίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1: Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

 

Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:

«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις  συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων  κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες.

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών  συμβάσεων.

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή  Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους».

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα νομικά πρόσωπα – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη.

Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων.

Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β’))

 

ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.

 

Σημειώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του ΔΚΚ – ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως σήμερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους (αντί της 31ης Ιανουαρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.

Επειδή το οικονομικό έτος 2015 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουμε πιστώσεις για την πληρωμή των παρακάτω αναφερόμενων υποχρεωτικών δαπανών, η οποίες είναι  ανάγκη να πληρωθούν άμεσα.

Στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους είχαν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους αναφερόμενους ΚΑ.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης 500,00€
10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 1.500,00€
25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων &λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 2.250,00€

ΚΑ 80-8122.001 Οφειλή 2014-Μαραβελάκης Σταύρος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ)-ΣΑΤΑ 2011-2012 2.284,81€

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.