Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίο & Γνωστοποιούμε ότι το Σάββατο 18 Ιουνίου ώρα 11:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους….


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 14-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 257

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα

διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18 η του μηνός

ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 , ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 όπως διαμορφώθηκε με την

υπ΄αριθμ. 7/2016 απόφαση Δ.Σ.

– διόρθωση του πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2016,

σύμφωνα με την αναπομπή με το υπ΄αριθμ. 999/6-6- 2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Λ.Στεφανάκη

 Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. έχει αποσταλεί sms.

ezgif.com-gif-maker

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΓΑΥΔΟΥ

 

Γαύδος 16/06/2016

Αρ. Πρωτ.258  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του 4257/2014.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Το έγγραφο 30962/13-6-2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
  4. Την ημερομηνία περαίωσης των έργων

Γνωστοποιούμε ότι το Σάββατο 18 Ιουνίου ώρα 11:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη  σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρί, Αμπελος, Βατσιανά» .

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ_αναπομπή

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.