Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 23-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:267

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

10419418_10153340376866520_825284711121726295_n

ΠΡΟΣ  Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 27η  του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και   ώρα 14:30  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών

2)Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου» και «Αναπλάσεις οικισμών δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.23339/4-5-2016 και 31962/13-6-2016  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

3)Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών κ.λπ αναγκών.

4)Πρόσληψη υδρενομέα άρδευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ.Στεφανάκη

 

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.