Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 16/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • 3η Αναμόρφωση ΚΑ Εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου (σχετ. η από 422/2-11-16 εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικά

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Τέσσερεις Χιλ. ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 25-7336.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΑΤΑ 2016-Συντήρηση υποδομών αντλιοστασίων Κουλερινα-Καβούσι — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-75

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7326.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016:Παρεμβάσεις για χρήση της πλατείας ελικοδρομείου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-80

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7333.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Αποκ/ση του δρόμου Φωκιά-Άη Γιάννης — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-83

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7333.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2014-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-86

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-7336.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση containers για το ΣΜΑΥ Δήμου Γαύδου – ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-87

ag tiada

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Δέκα Τρείς Χιλ. Εννιακόσια ευρώ (13.900,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6266.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Χίλια Πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 • Την αποδέσμευση πίστωσης ύψους Πεντακόσια Ογδόντα Δύο ευρώ (582,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-105 με ΑΔΑ ΨΠ8ΥΩ9Κ-4Θ3.

 • Την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2016

 • Την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

pay-112

pay-113

pay-114

pay-115

pay-108

pay-109

pay-110

pay-1113

anamorfosi-eisigisi-oikonomikis

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.