Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η έκτακτη συνεδρίαση .


Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 13/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

20140928_074535

  1. Ανατροπή και αντιλογισμών των αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Για αυτό παρακαλώ να εισηγηθείτε:

Την ανατροπή και τον αντιλογισμό όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.