Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τρίτη 3η ειδική συνεδρίαση .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 6/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 86

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τρίτη 3η ειδική συνεδρίαση .

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 9/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και σύνταξη του Προϋπολογισμού Δήμου Γαύδου για το έτος 2017

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 6/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 87

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τέταρτη 4η συνεδρίαση .

 Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 9/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

  1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

EISIGISI EKSODON 2017

EISIGISI ESODON 2017

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.