Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Γαύδου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος                                 01/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             84

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

dimarxio@gmail.com                                    

 

1Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Γαύδου

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γαύδου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν ένας Αντιδήμαρχος.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαύδου. (ΦΕΚ 2946/Β/5-11-2012)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

  1. ορίζει τον Λαμπάκη Ευστράτιο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαύδου με θητεία από 01/03/2017 μέχρι την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
  2. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευστράτιος που αναπληρώνει την Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λαμπάκη Ευστράτιο.
  3.  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαύδου.

Η Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.