Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πέμπτη 5η (έκτακτη) συνεδρίαση .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 17/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 96

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πέμπτη 5η  (έκτακτη) συνεδρίαση .

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 20/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων αντιλογισμών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

  1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω αντιλογισμούς, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

Αριθμός ΠΑΥ ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α-45 15/3/2017 ΚΑ 25-6054.001 57,75 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ Υδρονομέα ως 22/2/2017 —

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-12 με ΑΔΑ 6Ν2ΩΩ9Κ-679

Α-46 15/3/2017 ΚΑ 20-6253.001 1.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-33 με ΑΔΑ Ω0Ω6Ω9Κ-ΚΕΘ

 

 

  1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αρ. 37/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χανίων.

 

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αρ. 37/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χανίων, με την οποία έγινε δεκτή η από 13-3-2017 αίτηση της εταιρείας «ΧΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διατάσσεται ο Δήμος  Γαύδου να   πληρώσει   το   ποσό   των   3.394,30   €   για   την   παράδοση 3.265 λίτρων πετρελαίου κίνησης την ημερομηνία 22-1-16 και ώρα 13:00 με τιμή μονάδας 0,84€ πλέον ΦΠΑ 23% με αριθμό δελτίου αποστολής –τιμολογίου 0398/22-1-16,   δυνάμει   του   από   2-9-2010 συμφωνητικού , 140 €  για δικαστική δαπάνη έκδοσης της παρούσας, 40 € για επιδόσεις, 20 € για την σύνταξη, σήμανση της παρούσης επιταγής.

Δηλαδή συνολικό κόστος 3.549,30 € και αυτά με τους νόμιμους τόκους και με το ανώτατο ποσοστό του τόκου υπερημερίας σύμφωνα με την 37/2017.

Συνημμένη αρ.37/2017 διαταγή πληρωμής, Diatagi pliromis Xnaras

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.