Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος,   9/6/2017

Αριθ. πρτ.: 177

     

 

Ταχ. Διεύθυνση: Γαύδος Χανίων
Ταχ. Κώδικας: 730 01
Τηλέφωνο: 28230-41101
FAX: 28230-41270
E – mail: dimarxio@gmail.com
 

 

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Γαύδου ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2017 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 671/6-9-2017 έγκριση νομιμότητας από την Γ.Γ.Α.Δ.Κ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των εποχιακών –πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 7 Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 ν. 2527/97)

Δύο (2)  μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εργαστεί στον Δήμο Γαύδου το προηγούμενο δωδεκάμηνο
  5. Ποινικό Μητρώο
  6. Όσο αφορά τις θέσεις Εργατών  Γενικών Καθηκόντων κυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γαύδου(Δ/νση: Καραβέ τ.κ. 73001, τηλ: 2823041101.) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Δαμοράκη Χριστήνα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.