Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»


Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τη Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και τουλάχιστον δύο παρόντων Δημοτικών συμβούλων  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κάτωθι επιτροπή:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 36823/5-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με το οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης και η  συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.