Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 30/8/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 310

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 03/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -54 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141
2-55 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

Η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη έχουν αποδοθεί 20.000.000 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τα έσοδα του Τέλους διαφήμισης κατηγορίας Δ και των διαθεσίμων του φόρου ζύθου υπέρ Δήμων και κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση ο Δήμος Γαύδου θα εγγράψει στους αντίστοιχους κωδικούς έσοδά 85.700 € για κάθε ένα από τους δύο κωδικούς, με σύνολο εσόδων 171.400,00 €

 

Επίσης σύμφωνα με αρ.πρωτ. 105866/11-8-2017 έγγραφο Αναγγελίας πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, που επισυνάπτεται βεβαιώνεται η πίστωση για το τέλος διαφήμισης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγείται την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ταυτόχρονη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου, αφού προτείνεται η πρόσθεση ενός  νέου έργου.

Αναλυτικά:

 

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 0,00 85.700,00 85.700,00
2 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 300,00 85.400,00 85.700,00

Αιτιολόγηση:

 • αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη

 

 

 • Αύξηση Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6429.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων 17.000,00 23.763,68 40.763,68
2 10-6234.001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 9.496,32 9.496,32
3 10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 70.000,00 80.000,00
4 10-6414.002 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης 0,00 5.000,00 5.000,00
5 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 840,00 840,00
6 20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 1.000,00 1.000,00
7 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00 2.000,00 2.000,00
8 25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 2.000,00 2.000,00
9 30-7131.004 Προμήθεια τρέιλερ για γεννήτρια 0,00 2.000,00 2.000,00
10 30-7132.001 Αγορά ΦΙΧ Αυτοκινήτου 0,00 30.000,00 30.000,00
11 30-7336.003 Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ 0,00 20.000,00 20.000,00
12 70-7131.003. Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 0,00 5.000,00 5.000,00

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση:

 1. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 23.763,68 €
 2. Δημιουργείται κωδικός για την πληρωμή μισθωμάτων μεταφορικών μέσων του Δήμου Γαύδου όπως ακτοπλοϊκές μεταφορές.
 3. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 70.000,00 για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ.
 4. Δημιουργείται νέος κωδικός για μεταφορές ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης, εκτός του νησιού προς επισκευή.
 5. Δημιουργείται νέος κωδικός για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (σύμφωνα με τον Ν.4483/31-7-17 άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών Δήμων»)
 6. Δημιουργείται νέος κωδικός για ασφάλιση του απορριμματοφόρου του Δήμου.
 7. Δημιουργείται νέος κωδικός για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
 8. Δημιουργείται νέος κωδικός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
 9. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 10. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 11. Δημιουργείται νέος κωδικός για την εκτέλεση νέου έργου που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γαύδου, με τίτλο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» με σκοπό την ασφάλεια της διαχείρισης του χώρου συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 12. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.

 

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 6.031,50 0,00 6.031,50

 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά:

 1. με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, καθώς προστίθεται στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου έτους 2017 το έργο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» προϋπολογισμού000,00 με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στον νέο κωδικό 30-7336.003.
 2. με την πρόταση της 2η αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.