Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 5/10/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 338

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: FAX 28230 43031

 

 ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 6/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ύστερα από δυο κατεπείγοντα γεγονότα. Το πρώτο θέμα είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο νησί μας και το δεύτερο είναι παραίτηση δικηγόρου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακουλούθως:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -56 Ανάθεση σε δικηγόρο
2-57 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017  Δήμου Γαύδου
3-58 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 142, A 143 και Α144
4=59 Συζήτηση και ψήφιση πρότασης αντιλογισμού ΠΑΥ 145

 

2η Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 142, Α143 και  Α144

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση πρότασης αντιλογισμού ΠΑΥ 145

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να αποδεσμεύσει την παρακάτω δαπάνη

 

 

 

Α 145 00-6737.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ 6.000,00 -6.000,00 0,00

 

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

Η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη, για την πρόταση της 3η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Γαύδου.  Η πρόταση αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες.

Αναλυτικά:

 Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 1219.001 Εσόδα από ΟΑΕΔ για προγραμ. Κοινωφελ. Εργασίας 10.000,00 2.500,00 12.500,00

Αιτιολόγηση:

 • Αύξηση εσόδων για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων ως την λήξη του προγράμματος. Τα έσοδα πιστώνονται από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Γαύδου.

 

 • Αύξηση Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 3.500,00 4.000,00
2 00-6495.002 Δαπάνες για κάλυψη ασφαλιστικών Εισφορών προγράμματος Κοινωφ. Εργασίας 10.000,00 2.500,00 12.500,00
3 00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0,00 3.000,00 3.000,00
4 10-6162.002 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 1.781,50 2.781,50

 

Αιτιολόγηση:

 1. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 3.500,00 €
 2. Αντιστοιχία κωδικού εσόδων – δαπανών για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
 3. Δημιουργείται κωδικό για την ενίσχυση των άπορων δημοτών της Γαύδου.
 4. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 1.781,50 για την κάλυψη διαφόρων κρατήσεων, ως το τέλος του οικονομικού έτους.

 

 

 

 

 • Μειώσεις Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500,00 -500,00 0,00
2 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 -300,00 200,00
3 00-6737.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ 6.000,00 -6.000,00 0,00

 

Αιτιολόγηση:

 1. Μείωση και μηδενισμός του κωδικού, διότι οι αιρετοί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τον Δήμο Γαύδου με έξοδα μετακίνησης την χρονική αυτή στιγμή.
 2. Μείωση του κωδικού κατά 300 €, εξαιτίας μη πρόβλεψης υλοποίησης αντίστοιχων δαπανών για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.
 3. Η πρόταση αφορά τον μηδενισμό του ΚΑ 00-6737.001 για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ, εξαιτίας της ανακοίνωσης της χρηματοδότησης μελετών από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για Δήμους με μικρό αριθμό πληθυσμού όπως ο Δήμος Γαύδου, επομένως ο Δήμος θα διεκδικήσει χρηματοδότηση από το ταμείο παρακαταθηκών.

 

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 6.031,50 -1.481,50 4.550,00

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά:

 1. με την πρόταση της 3η αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.