Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 126


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 19-02-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 126

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΠΡΟΣ  Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της απόφασης του υπουργού εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 6981. Για την εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της απόφασης του υπουργού εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.52240. Ένταξη Πράξης του Δήμου Γαύδου (Ν. Χανίων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της απόφασης του υπουργού εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69594. Ένταξη Πράξης του Δήμου Γαύδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο

της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάση της απόφασης του υπουργού εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 61603. Ένταξη Πράξης του Δήμου Γαύδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
  2. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήμου για το 2019.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

6ΦΗΤ465ΧΘ7-ΒΑΓ (1)

Ω5ΛΘ465ΧΘ7-ΞΩ1

ΩΒΚ2465ΧΘ7-ΛΙΤ

ΩΤΣΛ465ΧΘ7-Π35

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.