Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2019


6ΑΝΛΟΡ1Θ-4Φ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχυδρομική Δ/νση : Χρυσοπηγή
Χανίων
Πληροφορίες : Μαρ. Φρουδάκη
Τηλέφωνο : 28210 – 84206
mail: m.froudaki&apdkritis.gov.gr
Χανιά 7 -3-2019
Αριθμ. Πρωτ. :2340
Προς : Αποδέκτες του Πίνακα
Διανομής.
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2019
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων έχοντας υπ’ όψη :
1) Το υπ’αριθμ 136/10 Π.Δ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
2) Την υπ’αριθμ 373/27-1-2011 (ΦΕΚ τ.Β 459/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 66 και 177 του Ν Δ 86/69 περί Δασικού Κωδικα
4) Την υπ’ αριθμ 179393/3128/18-12-2013 εγκυκλίου διαταγή του ΥΠ.ΚΑ – Ειδική
Γραμματεία Δασών «ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα».
5) Την ανάγκη ρύθμισης των υπό του άρθρου 177 ΝΔ 86/69 Δασικός Κωδικας
προβλεπομένων υλοτομιών για την διασφάλιση της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης
του δάσους αλλά και την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων των
τοπικών κοινοτήτων σε καυσόξυλα .
6) Την ανάγκη προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων από λαθροϋλοτομίες και
υποβάθμιση λόγω υπερβολικής ξύλευσης.
7) Τις ανάγκες σε καυσόξυλα, των μονίμων κάτοικων της νήσου Γαύδου του Δήμου
Γαύδου , καθώς και την ανάγκη έλεγχου της διακίνησης και μόνιμης προέλευσης των προϊόντων
αυτών .
8) Το γεγονός ότι υπάρχουν ξερά κατακείμενα δέντρα από φυσικά αίτια ,θεομηνίες, ή
πυρκαγιές σε δάση και δασικές εκτάσεις και υπάρχει ανάγκη και σκοπιμότητα να προστατευτούν
τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής από λαθροϋλοτομίες, ασθένειες, καταπτώσεις και
πυρκαγιές με την απομάκρυνση των ξερών και κατακείμενων δέντρων κ.λ.π
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση των περιοχών αρμοδιότητας Δασονομείου Κισσάμου
ειδικότερα του Δήμου Γαύδου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων μόνο σε
καυσόξυλα .
Επιτρέπεται στους κατοίκους νήσου Γαύδου Δήμου Γαύδου να συλλέγουν από τα
δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και
δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικά με ένα εκ των νομίμων τρόπων του άρθρου 10 του Ν
3208/2003, ξερά, προσβεβλημένα από ασθένειες, κατακείμενα και καμμένα δέντρα στις
παρυφές των αγροτοδασικών δρόμων και μέχρι βάθους 50 μέτρων , εκριζωμένα από φυσικά
αίτια δασικά δένδρα, ξερά ή στρεβλά ιστάμενα δένδρα επικίνδυνα πιθανής πτώσης τους.
Απαγορεύεται η υλοτομία ή εκρίζωση υγειών δασικών ειδών. Τα υπολείμματα της
υλοτομίας συλλογής θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε σωρούς για να αποφεύγονται οι
περαιτέρω κίνδυνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς .
Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Δασονομείο Κισσάμου της
Δνσης Δασών Χανίων και τους δασοφύλακες της περιοχής του Δήμου και καθ’ υπόδειξη της
Υπηρεσίας μας και θα εκδίδονται νόμιμα παραστατικά.
Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες των κατοίκων
και δεν επιτρέπεται η διάθεση τους στο εμπόριο ή κατ’αλλο τρόπο.
Η ρυθμιστική αυτή διάταξη ισχύει για το έτος 2019 μετά την νόμιμη δημοσίευσή της και
θα ισχύει μέχρι 31-12-2024.
Η υλοτομία θα γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης καθόλο το έτος του
ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρξει έγκριση από την Υπηρεσίας μας, η οποία θα είναι μοναδική
και θα αφορά σε συγκεκριμένο χρόνο , χώρο , είδος και ποσό δασικών προϊόντων.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Δνση Δασών Χανίων, καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων είναι η 31η μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024 μετά από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης.
Δράσεις που απαιτούνται με την συνεργασία του Δήμου Γαύδου, και του
Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας ως και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας των ανωτέρω περιοχών, θα σχεδιάζονται από Επιτροπή της οποίας τα μέλη θα
εκπροσωπούν όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και θα εκτελούνται από κοινού.
Οι παραβάτες τις παρούσας και εκείνοι κατ’ έντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής Νομοθεσίας (άρθρο 268, 271 ΝΔ 86/69 ως
αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4138/2013) .
Οι παραπάνω διατάξεις εκτός της ποινικής δίωξης περιλαμβάνουν σύλληψη και
προσαγωγή κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατάσχεση του οχήματος με το οποίο
διενεργείται η μεταφορά και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας,
κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης και επιβολή διοικητικού προστίμου ίσου με το
πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόμενης από τον πινάκα διατίμησης δασικών προϊόντων
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής , της Αστυνομίας, και ως και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η
1) Δνση Συντονισμού και Επιθ/σης Δασών Κρήτης Δ/ντρια Δασών Χανίων
Ηράκλειο (Δασ. Φυτώριο Φοινικιάς ) Τ.Κ. 71410
2) Α΄ Κυνηγετικός Σύλλογος Ν. Χανίων
για κοινοποίηση στους Κ.Σ. Κισσάμου και Σελίνου
οδός Καραϊσκάκη 75 Τ.Κ. 73100 Πολύμνια Σκλαβάκη
3) Δήμο Κανδάνου-Σελίνου- Παλαιοχώρα Τ.Κ. 73001
για δημοσίευση και αποστολή Αποδεικτικού ανάρτησης Δασολόγος
4) Δήμο Κισσάμου-Κίσσαμος Τ.Κ. 73400
για δημοσίευση και αποστολή Αποδεικτικού ανάρτησης
5) Αστυνομική Δ/νση Χανιών-ΧΑΝΙΑ
Αστυνομικό Μέγαρο Λεωφ. Ηρακλείου 23 Τ.Κ. 7310
για κοινοποίησή της στα Α.Τ. Δήμων Κισσάμου και Κανδάνου Σελίνου
και Αστ. Σταθμό Γαύδου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.