Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΒ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.