Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.350


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 23-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.350

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας με αρ. πρωτ.349 καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η  του μηνός Απριλίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑ για την ανάθεση της μελέτης του ΧΥΤΥ.
  2. Σύσταση επιτροπής οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.43 Ν.4605/2019, για τις κάτωθι αναθετημένες δαπάνες του Δ. Γαύδου

Α) Παραλαβή « προμήθειας  και μεταφοράς Καυσίμων « που αφορούν τα τιμολόγια 2592/5-12-18, 2591/5-12-18 και 0020/30-11-18.

Β) Παραλαβής εργασίας «Απομάκρυνση αδρανών υλικών από την νήσο Γαύδου»  που αφορά το τιμολόγιο Νο.526/22-12-18 .

Γ) Παραλαβή « προμήθειας  σκυροδέματος (ΒΕΤ C 20/25 40KG)»  που αφορούν το τιμολόγιο 2842/13-12-18.

  1. Έγκριση της απόφασης 07/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 4 τριμήνου 2018.
  2. Έγκριση της απόφασης 08/2019 της ΟΕ για την τριμηνιαία έκθεση ΠΥ 1 τριμήνου 2019.
  3. Υδρονομέας ύδρευσης.
  4. Ορισμός εκπροσώπου από το ΔΣ στην κοινή παρακολούθηση του έργου <<Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.>>
  5. Απάντηση στο ΚΤΕΛ.
  6. Αίτηση Μπικογιαννάκη.
  7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019 και ΟΠΔ.
  8. Έγκριση διάθεσης υπαλλήλων Π.Ε Χανίων για την συγκρότησή επιτροπών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φ/Β συστήματος στη θέση σχολείο» του Δήμου Γαύδου.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.