Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αρχείο Συγγραφέων

Πρόσκληση 3ης & 4ης συνεδρίασης του 2019 Δήμου Γαύδου μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 2ης συνεδρίασης λόγο ελλειψης απαρτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 29-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 39

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από το πρακτικό ματαίωσης της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας καλείστε εκ νέου  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 30η  του μηνός Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:20μ.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Ανάκληση απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με αρθμ.  59/2018.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου.

 

 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το έτος 2019.

 

 1. Έγκριση δημοτικών τελών για το έτος 2019.

 

 1. Προγραμματισμός δίμηνων συμβάσεων του έτους 2019.

 

6      Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account ) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος << Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.  >> A’ Φάση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 2η  του μηνός Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00μ.μ. (μετά την άφιξη του πλοίου)  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

 1. Προυπολογισμός του Δήμου Γαύδου για το 2019 και Ο.Π.Δ.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Κατράκη Μαρία

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Γ

ΠΣΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ (ΙΟΥ

ΓΑΥΔΟΣ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΣ ΑΠΟ ΥΠΠΟΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟ

Τεχνικο προγράμμα 2019

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εξόδων 2019

Εισηγητική Έκθεση Π.Υ. Εσόδων 2019


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

4989_signed


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 25-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 35

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:20π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Ανάκληση απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με αρθμ. 59/2018.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου.

 

 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου για το έτος 2019.

 

 1. Έγκριση δημοτικών τελών για το έτος 2019.

 

 1. Προγραμματισμός δίμηνων συμβάσεων του έτους 2019.

 

 1. Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account ) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος << Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. >> A’ Φάση.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Γ

Τεχνικο προγράμμα 2019

ΠΣΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ (ΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία


Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η συνεδρίαση του 2019 Αρ.Πρωτ. 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Γαύδος  25/1/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Αρ.Πρωτ. 35

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                             

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η συνεδρίαση του 2019.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), την 29/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Τεχνικο προγράμμα 2019

ΘΕΜΑ 1: Τεχνικό Πρόγραμμα 2019

ΘΕΜΑ 2:  Δημοτικά Τέλη 2019

ΘΕΜΑ 3: Σύνταξη Προϋπολογισμού 2019

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 


ΠΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΛΙΚΗ 9-11-2018

ΠΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΛΙΚΗ 9-11-2018 9ΟΙ47ΛΚ-ΘΕ2

 

ΠΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕ