Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αρχείο Συγγραφέων

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 20-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:326

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 55/2017

2) Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων αριθμ. 110/2017

3) Τροποποίηση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 3Ο :

Ανάθεση σε δικηγόρο την εκτέλεση της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων

ΘΕΜΑ 4Ο :

Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας

ΘΕΜΑ 5Ο :

Αναφορά Τσιγωνάκη

 CCF20092017

CCF20092017_0001 αγωγή 110_2017

απόφαση ΟΕ 55_2017_ΑΔΑ

Εισηγηση 2η τροποποίηση ΠΥ και ΤΠ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

Advertisements

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 30/8/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 310

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 03/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -54 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141
2-55 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

Η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη έχουν αποδοθεί 20.000.000 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τα έσοδα του Τέλους διαφήμισης κατηγορίας Δ και των διαθεσίμων του φόρου ζύθου υπέρ Δήμων και κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση ο Δήμος Γαύδου θα εγγράψει στους αντίστοιχους κωδικούς έσοδά 85.700 € για κάθε ένα από τους δύο κωδικούς, με σύνολο εσόδων 171.400,00 €

 

Επίσης σύμφωνα με αρ.πρωτ. 105866/11-8-2017 έγγραφο Αναγγελίας πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, που επισυνάπτεται βεβαιώνεται η πίστωση για το τέλος διαφήμισης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγείται την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ταυτόχρονη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου, αφού προτείνεται η πρόσθεση ενός  νέου έργου.

Αναλυτικά:

 

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 0,00 85.700,00 85.700,00
2 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 300,00 85.400,00 85.700,00

Αιτιολόγηση:

 • αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη

 

 

 • Αύξηση Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6429.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων 17.000,00 23.763,68 40.763,68
2 10-6234.001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 9.496,32 9.496,32
3 10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 70.000,00 80.000,00
4 10-6414.002 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης 0,00 5.000,00 5.000,00
5 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 840,00 840,00
6 20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 1.000,00 1.000,00
7 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00 2.000,00 2.000,00
8 25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 2.000,00 2.000,00
9 30-7131.004 Προμήθεια τρέιλερ για γεννήτρια 0,00 2.000,00 2.000,00
10 30-7132.001 Αγορά ΦΙΧ Αυτοκινήτου 0,00 30.000,00 30.000,00
11 30-7336.003 Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ 0,00 20.000,00 20.000,00
12 70-7131.003. Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 0,00 5.000,00 5.000,00

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση:

 1. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 23.763,68 €
 2. Δημιουργείται κωδικός για την πληρωμή μισθωμάτων μεταφορικών μέσων του Δήμου Γαύδου όπως ακτοπλοϊκές μεταφορές.
 3. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 70.000,00 για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ.
 4. Δημιουργείται νέος κωδικός για μεταφορές ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης, εκτός του νησιού προς επισκευή.
 5. Δημιουργείται νέος κωδικός για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (σύμφωνα με τον Ν.4483/31-7-17 άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών Δήμων»)
 6. Δημιουργείται νέος κωδικός για ασφάλιση του απορριμματοφόρου του Δήμου.
 7. Δημιουργείται νέος κωδικός για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
 8. Δημιουργείται νέος κωδικός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
 9. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 10. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 11. Δημιουργείται νέος κωδικός για την εκτέλεση νέου έργου που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γαύδου, με τίτλο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» με σκοπό την ασφάλεια της διαχείρισης του χώρου συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 12. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.

 

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 6.031,50 0,00 6.031,50

 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά:

 1. με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, καθώς προστίθεται στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου έτους 2017 το έργο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» προϋπολογισμού000,00 με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στον νέο κωδικό 30-7336.003.
 2. με την πρόταση της 2η αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 02-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:273

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

     ΠΡΟΣ

     Αποδέκτες

                                                                                  (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 51/2017

2) Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 53/2017

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

Περιστατικό που πλήττει τον τουρισμό στο νησί μας.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

1

Καλλίνικου Ευαγγελία
2 Λαμπάκης Ευστράτιος
3 Βαϊλακάκη Αγγελική
4 Κατράκη Μαρία
5 Κουμαντατάκης Γεώργιος
6 Τζανιδάκης Ματθαίος
7 Μιχελαράκης Μανώλης
8 Τσιριντάνη Σοφία
9 Τσιγωνάκης Μανώλης
10 Τσακίρογλου Ελένη
11 Βαϊλακάκης Μανώλης
12 Μπικογιαννάκη Μαρία
13

Στεφανάκη Λίλιαν

 


Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης Οικ. Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 27/7/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 268

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 30/07/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124
2 Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130
3 Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.
4 Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73
5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
 2. Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

3. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Στην υπ’αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 12/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 435 / 2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 7ΜΩΙΟΡ1Θ-2ΧΙ τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Γαύδου.

 

Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία  εμφανίζονται στους πίνακες 1, 2  που ακολουθούν, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γαύδου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 1. Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73

 


 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Γαύδου

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0211.002 Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης – Τράπεζα Ελλάδος 0,00 3.500,00 3.500,00
2 4131.017 Εισφορές ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00

 

Αιτιολόγηση:

 1. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 2. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα

 

 • Αύξηση Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 0,00 2.000,00 2.000,00
2 00-6121.003 Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ. 0,00 6.000,00 6.000,00
3 00-6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 500,00 500,00
4 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00 2.000,00 4.000,00
5 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 3.000,00 3.000,00
6 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 2.000,00 3.000,00
7 30-6117.001 Ανάθεση επέκτασης διακοσμητικού φωτισμού 0,00 6.000,00 6.000,00
8 70-6262.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου πυροπροστασίας 0,00 9.000,00 9.000,00
9 00-8231.013 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00
10 10-8116.004 Οφειλή σε Χναράς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 3.690,46 293,07 3983,53

 

Αιτιολόγηση:

 1. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα
 2. Δημιουργείται κωδικός για την αντιμισθία προέδρου ΔΣ, που δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού.
 3. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 4. Αυξάνουμε τον κωδικό τηλεφώνων, εξαιτίας αποπληρωμών παλαιών οφειλών.
 5. Εκ παραδρομής δεν είχε δημιουργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.
 6. Αυξάνουμε τον κωδικό ασφαλίστρων, για τη κάλυψη όλων των οχημάτων του Δήμου.
 7. Δημιουργείται νέος κωδικός για την ολοκλήρωση του διακοσμητικού φωτισμού.
 8. Δημιουργείται νέος κωδικός με σκοπό την συντήρηση του δικτύου πυροπροστασίας
 9. Δημιουργούνται κωδικοί για το νέο ασφαλιστικό φορέα
 10. Εκ παραδρομής δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό το σύνολο της οφειλής.

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου


Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 27/7/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 268

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 30/07/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124
2 Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130
3 Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.
4 Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73
5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 120, Α121, Α122, Α123, Α124.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.
 2. Συζήτηση και ψήφιση της αποδέσμευσης των πιστώσεων (αντιλογισμοί) των ΠΑΥ με αριθμό Α 125, Α126, 127, Α128, Α129, Α130

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Στην υπ’αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 12/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 435 / 2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 7ΜΩΙΟΡ1Θ-2ΧΙ τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Γαύδου.

 

Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία  εμφανίζονται στους πίνακες 1, 2  που ακολουθούν, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γαύδου.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 

 1. Απολογισμός υπόλογου υπαλλήλου Δήμου Χανίων σχετικά με τα εντάλματα ΧΕΠ Β70,Β71,Β72 και Β73

 


 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0211.002 Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης – Τράπεζα Ελλάδος 0,00 3.500,00 3.500,00
2 4131.017 Εισφορές ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00

 

 • Αύξηση Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 0,00 2.000,00 2.000,00
2 00-6121.003 Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ. 0,00 6.000,00 6.000,00
3 00-6126.002 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 500,00 500,00
4 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00 2.000,00 4.000,00
5 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 3.000,00 3.000,00
6 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 2.000,00 3.000,00
7 30-6117.001 Ανάθεση επέκτασης διακοσμητικού φωτισμού 0,00 6.000,00 6.000,00
8 70-6262.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου πυροπροστασίας 0,00 9.000,00 9.000,00
9 00-8231.013 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ 0,00 7.000,00 7.000,00
10 10-8116.004 Οφειλή σε Χναράς Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 3.690,46 293,07 3983,53

 

 • Μειώσεις Εξόδων
α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΔΣΜΕΔΕ ΚΣ Ειδ.Συνεργάτη 2.100,00 -850,00 1.250,00
2 00-6053.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ειδ.Συνεργάτη 650,00 -250,00 400,00
3 00-6053.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. 3% Ειδ.Συνεργάτη 500,00 -200,00 300,00
4 00-6053.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ Ειδ.Συνεργάτη 700,00 -250,00 500,00
5 30-7131.002 Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αυτονόμησης Γεώτρησης Κουλεριανών 22.000,00 -22.000,00 0,00
6 30-7333.008 Αποκατάσταση Υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης Αγροτικών Δρόμων ΣΑΤΑ 2017 7.000,00 -7.000,00 0,00
7 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 293,07 -293,07 0,00

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 2.481,50 3.550,00 6.031,50

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση της αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και με την με τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος καθώς αφαιρείται από το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου 2017 το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενης Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων» ΣΑΤΑ 2017

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δήμαρχος Γαύδου

 Ευαγγελία Καλλίνικου