Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 11-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:89

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 36/2017 Απόφαση της Ο.Ε.

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  ειδική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 15η  του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και   ώρα 10:00  για  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης.΄

 

Ψήφιση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ έτους 2017.

 

Σημείωση: Το Σχέδιο Προϋπολογισμού βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

 • Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί  sms.

 

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Γαύδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος                                 01/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             84

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

dimarxio@gmail.com                                    

 

1Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Γαύδου

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γαύδου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν ένας Αντιδήμαρχος.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαύδου. (ΦΕΚ 2946/Β/5-11-2012)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. ορίζει τον Λαμπάκη Ευστράτιο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαύδου με θητεία από 01/03/2017 μέχρι την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
 2. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπάκης Ευστράτιος που αναπληρώνει την Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λαμπάκη Ευστράτιο.
 3.  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαύδου.

Η Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τρίτη 3η ειδική συνεδρίαση .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 6/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 86

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τρίτη 3η ειδική συνεδρίαση .

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 9/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και σύνταξη του Προϋπολογισμού Δήμου Γαύδου για το έτος 2017

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 6/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 87

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την τέταρτη 4η συνεδρίαση .

 Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 9/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

EISIGISI EKSODON 2017

EISIGISI ESODON 2017

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικου

 

 

 

Πρόσκληση προς τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 01-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:61

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

sarakiniko panoramia

Πρόσκληση   προς  τα  μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την  05η  του μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και  ώρα 10:00στο Δημοτικό κατάστημα ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Ευστράτιος Λαμπάκης

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

 

 

Ανοιχτή διαβούλευση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Γαύδου

Ανοιχτή διαβούλευση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Γαύδου

ΕΣΟΔΑ 2017

&

ΔΑΠΑΝΕΣ 2017