Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 7/10/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 340

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ύστερα από δυο κατεπείγοντα γεγονότα. Το πρώτο θέμα είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο νησί μας και το δεύτερο είναι η ξαφνική αδυναμία δικηγόρου. Το συμβούλιο θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Οκτωβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 18:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της 57ης Απόφασης Οικονομικής επιτροπής περί 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Γαύδου

 

      ΣΧΕΤΙΚΑ:

 • 57η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαύδου

 

 

 1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Δήμου Γαύδου

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 • 56η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαύδου

 

Η Πρόεδρος ΔΣ Κατράκη Μαρία

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 5/10/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 338

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

 ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 6/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ύστερα από δυο κατεπείγοντα γεγονότα. Το πρώτο θέμα είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο νησί μας και το δεύτερο είναι παραίτηση δικηγόρου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακουλούθως:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -56 Ανάθεση σε δικηγόρο
2-57 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017  Δήμου Γαύδου
3-58 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 142, A 143 και Α144
4=59 Συζήτηση και ψήφιση πρότασης αντιλογισμού ΠΑΥ 145

 

2η Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 142, Α143 και  Α144

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση πρότασης αντιλογισμού ΠΑΥ 145

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να αποδεσμεύσει την παρακάτω δαπάνη

 

 

 

Α 145 00-6737.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ 6.000,00 -6.000,00 0,00

 

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

Η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη, για την πρόταση της 3η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Γαύδου.  Η πρόταση αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες.

Αναλυτικά:

 Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 1219.001 Εσόδα από ΟΑΕΔ για προγραμ. Κοινωφελ. Εργασίας 10.000,00 2.500,00 12.500,00

Αιτιολόγηση:

 • Αύξηση εσόδων για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων ως την λήξη του προγράμματος. Τα έσοδα πιστώνονται από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Γαύδου.

 

 • Αύξηση Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 3.500,00 4.000,00
2 00-6495.002 Δαπάνες για κάλυψη ασφαλιστικών Εισφορών προγράμματος Κοινωφ. Εργασίας 10.000,00 2.500,00 12.500,00
3 00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0,00 3.000,00 3.000,00
4 10-6162.002 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 1.781,50 2.781,50

 

Αιτιολόγηση:

 1. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 3.500,00 €
 2. Αντιστοιχία κωδικού εσόδων – δαπανών για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
 3. Δημιουργείται κωδικό για την ενίσχυση των άπορων δημοτών της Γαύδου.
 4. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 1.781,50 για την κάλυψη διαφόρων κρατήσεων, ως το τέλος του οικονομικού έτους.

 

 

 

 

 • Μειώσεις Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500,00 -500,00 0,00
2 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 -300,00 200,00
3 00-6737.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ 6.000,00 -6.000,00 0,00

 

Αιτιολόγηση:

 1. Μείωση και μηδενισμός του κωδικού, διότι οι αιρετοί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τον Δήμο Γαύδου με έξοδα μετακίνησης την χρονική αυτή στιγμή.
 2. Μείωση του κωδικού κατά 300 €, εξαιτίας μη πρόβλεψης υλοποίησης αντίστοιχων δαπανών για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους.
 3. Η πρόταση αφορά τον μηδενισμό του ΚΑ 00-6737.001 για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΚ, εξαιτίας της ανακοίνωσης της χρηματοδότησης μελετών από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για Δήμους με μικρό αριθμό πληθυσμού όπως ο Δήμος Γαύδου, επομένως ο Δήμος θα διεκδικήσει χρηματοδότηση από το ταμείο παρακαταθηκών.

 

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 6.031,50 -1.481,50 4.550,00

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά:

 1. με την πρόταση της 3η αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δήμαρχος Γαύδου

 

Ευαγγελία Καλλίνικου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 20-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:326

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 55/2017

2) Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων αριθμ. 110/2017

3) Τροποποίηση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 11:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

ΘΕΜΑ 3Ο :

Ανάθεση σε δικηγόρο την εκτέλεση της 110/2017 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Χανίων

ΘΕΜΑ 4Ο :

Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας

ΘΕΜΑ 5Ο :

Αναφορά Τσιγωνάκη

 CCF20092017

CCF20092017_0001 αγωγή 110_2017

απόφαση ΟΕ 55_2017_ΑΔΑ

Εισηγηση 2η τροποποίηση ΠΥ και ΤΠ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 30/8/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 310

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 03/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων:

α/α Τίτλος θέματος
1 -54 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141
2-55 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

 1. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α 131 ως και Α141

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει.

β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α).

γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α)

 1. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

 

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

Η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη, ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη έχουν αποδοθεί 20.000.000 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τα έσοδα του Τέλους διαφήμισης κατηγορίας Δ και των διαθεσίμων του φόρου ζύθου υπέρ Δήμων και κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση ο Δήμος Γαύδου θα εγγράψει στους αντίστοιχους κωδικούς έσοδά 85.700 € για κάθε ένα από τους δύο κωδικούς, με σύνολο εσόδων 171.400,00 €

 

Επίσης σύμφωνα με αρ.πρωτ. 105866/11-8-2017 έγγραφο Αναγγελίας πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, που επισυνάπτεται βεβαιώνεται η πίστωση για το τέλος διαφήμισης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγείται την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ταυτόχρονη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου, αφού προτείνεται η πρόσθεση ενός  νέου έργου.

Αναλυτικά:

 

 

 • Αύξηση Εσόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 0,00 85.700,00 85.700,00
2 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 300,00 85.400,00 85.700,00

Αιτιολόγηση:

 • αρ.πρωτ. 26847/7-8-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π.Σκουρλέτη

 

 

 • Αύξηση Εξόδων

 

α/α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1 00-6429.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων 17.000,00 23.763,68 40.763,68
2 10-6234.001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 9.496,32 9.496,32
3 10-6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 70.000,00 80.000,00
4 10-6414.002 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης 0,00 5.000,00 5.000,00
5 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 840,00 840,00
6 20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 1.000,00 1.000,00
7 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00 2.000,00 2.000,00
8 25-6642.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 2.000,00 2.000,00
9 30-7131.004 Προμήθεια τρέιλερ για γεννήτρια 0,00 2.000,00 2.000,00
10 30-7132.001 Αγορά ΦΙΧ Αυτοκινήτου 0,00 30.000,00 30.000,00
11 30-7336.003 Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ 0,00 20.000,00 20.000,00
12 70-7131.003. Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 0,00 5.000,00 5.000,00

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση:

 1. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 23.763,68 €
 2. Δημιουργείται κωδικός για την πληρωμή μισθωμάτων μεταφορικών μέσων του Δήμου Γαύδου όπως ακτοπλοϊκές μεταφορές.
 3. Ενισχύεται ο κωδικός κατά 70.000,00 για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ.
 4. Δημιουργείται νέος κωδικός για μεταφορές ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου σε περίπτωση βλάβης, εκτός του νησιού προς επισκευή.
 5. Δημιουργείται νέος κωδικός για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (σύμφωνα με τον Ν.4483/31-7-17 άρθρο 47 «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών Δήμων»)
 6. Δημιουργείται νέος κωδικός για ασφάλιση του απορριμματοφόρου του Δήμου.
 7. Δημιουργείται νέος κωδικός για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
 8. Δημιουργείται νέος κωδικός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων
 9. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 10. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.
 11. Δημιουργείται νέος κωδικός για την εκτέλεση νέου έργου που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γαύδου, με τίτλο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» με σκοπό την ασφάλεια της διαχείρισης του χώρου συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 12. Δημιουργούντα νέος κωδικός για προμήθεια.

 

 

Η τελική μεταβολή του αποθεματικού είναι:

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ ΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-9111. 6.031,50 0,00 6.031,50

 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά:

 1. με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, καθώς προστίθεται στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου έτους 2017 το έργο «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου ΣΜΑΥ» προϋπολογισμού000,00 με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στον νέο κωδικό 30-7336.003.
 2. με την πρόταση της 2η αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται στους άνω πίνακες.

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 02-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:273

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

     ΠΡΟΣ

     Αποδέκτες

                                                                                  (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 51/2017

2) Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Γαύδου αριθμ. 53/2017

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου  2017, ημέρα Κυριακή και  ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017  Δήμου Γαύδου

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

Περιστατικό που πλήττει τον τουρισμό στο νησί μας.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2017.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατράκη Μαρία

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών:

1

Καλλίνικου Ευαγγελία
2 Λαμπάκης Ευστράτιος
3 Βαϊλακάκη Αγγελική
4 Κατράκη Μαρία
5 Κουμαντατάκης Γεώργιος
6 Τζανιδάκης Ματθαίος
7 Μιχελαράκης Μανώλης
8 Τσιριντάνη Σοφία
9 Τσιγωνάκης Μανώλης
10 Τσακίρογλου Ελένη
11 Βαϊλακάκης Μανώλης
12 Μπικογιαννάκη Μαρία
13

Στεφανάκη Λίλιαν