Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/7/2017

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 248

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ν. 3852/2010 η παραίτηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική μετά την αποδοχή του από το δημοτικό συμβούλιο και την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου συγκαλείται ειδική συνεδρίαση από τον Δημοτικό Σύμβουλο με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.   Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 23/7/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Απάντηση σε αίτημα παραίτησης της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ο Αντιδήμαρχος

(δημοτικός σύμβουλος με τους περισσότερους ψήφους της συμπολίτευσης)

 Λαμπάκης Ευστράτιος

 

 

 

Advertisements

ΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γαύδος 10 /7/2017

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ:239

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και τουλάχιστον δύο παρόντων Δημοτικών συμβούλων,  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κάτωθι επιτροπή:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 36823/5-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με το οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης και η  συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη διενέργεια της κλήρωσης (έως την 19/7/2017) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 18-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:246

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

  ΠΡΟΣ

  Αποδέκτες   (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)το 245/18-07-2017 έγγραφο  της Δημάρχου

2)Τα 33378, 33379/20-06-2017 και 36823/05-07-2017 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του     Δήμου Χανίων (συνημμένα στην παρούσα)

3)η υπ΄αριθμ. 43/2017 απόφαση της ΟΕ (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

4) ΠΑΥ Α-70 Σχετική Απόφαση Ο.Ε (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 22η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2017, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 18:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση πρακτικών κλήρωσης τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Κατασκευή αγροτικού ιατρείου», «Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο μονοπατιών» και Αντικατάσταση γεώτρησης Δήμου Γαύδου/θέση Λιβανέ σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (σχετ.2).

 

ΘΕΜΑ 2ο :

Ψήφιση της τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την απόφαση 43/2017 της οικονομικής επιτροπής Δ.Γαύδου (σχετ. 3).

 

Θέμα 3ο:

Συζήτηση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για υπογραφή συμβολαίου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών Δήμου Γαύδου (Δημάρχου και αντιδημάρχου) (σχετ.4).

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2017_ΟΕ_7ΝΛΩΩ9Κ-Σ3Β

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ιατρείο και παλιά μονοπάτια

προς ΔΣ ΓΑΥΔΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

33379Οορθη επαναληψη

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.ΣτεφανάκηΗ

παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τη Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και τουλάχιστον δύο παρόντων Δημοτικών συμβούλων  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην κάτωθι επιτροπή:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 36823/5-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με το οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης και η  συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Kλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις κάτωθι επιτροπές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Γαύδος  22/6/2017

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο  24 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου, θα διενεργηθεί παρουσία της Δημάρχου (ή του Αντιδημάρχου) και των παρόντων Δημοτικών συμβούλων  δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις κάτωθι επιτροπές:

1)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»

2)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ»

Συγκεκριμένα η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψη, τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 33378/20-6-2017 και 33379/20-6-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Χανίων  με τα οποία ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο η διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαύδου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη